හැඳින්වීම: භාග

හැඳින්වීම: භාග තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • භාග
 • තුල්‍ය භාග
 • විෂම භාග
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • භාග
 • තුල්‍ය භාග
 • විෂම භාග
 • සංක්‍යා රේඛාව

විස්තර

Explore fractions while you help yourself to 1/3 of a chocolate cake and wash it down with 1/2 a glass of water! Create your own fractions using fun interactive objects. Match shapes and numbers to earn stars in the fractions game. Challenge yourself on any level you like. Try to collect lots of stars!

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Predict and explain how changing the numerator of a fraction affects the fraction's value
 • Predict and explain how changing the denominator of a fraction affects the fraction's value
 • Convert between a picture of a fraction, a numeric fraction, and a point on a number line
 • Build matching fractions using numbers and pictures
 • Compare fractions using numbers and patterns

Standards Alignment

Common Core - Math

1.G.A.3
Partition circles and rectangles into two and four equal shares, describe the shares using the words halves, fourths, and quarters, and use the phrases half of, fourth of, and quarter of. Describe the whole as two of, or four of the shares. Understand for these examples that decomposing into more equal shares creates smaller shares.
2.G.A.3
Partition circles and rectangles into two, three, or four equal shares, describe the shares using the words halves, thirds, half of, a third of, etc., and describe the whole as two halves, three thirds, four fourths. Recognize that equal shares of identical wholes need not have the same shape.
3.G.A.2
Partition shapes into parts with equal areas. Express the area of each part as a unit fraction of the whole. For example, partition a shape into 4 parts with equal area, and describe the area of each part as 1/4 of the area of the shape.
3.NF.A.1
Understand a fraction 1/b as the quantity formed by 1 part when a whole is partitioned into b equal parts; understand a fraction a/b as the quantity formed by a parts of size 1/b.
3.NF.A.2
Understand a fraction as a number on the number line; represent fractions on a number line diagram.
3.NF.A.2a
Represent a fraction 1/b on a number line diagram by defining the interval from 0 to 1 as the whole and partitioning it into b equal parts. Recognize that each part has size 1/b and that the endpoint of the part based at 0 locates the number 1/b on the number line.
3.NF.A.2b
Represent a fraction a/b on a number line diagram by marking off a lengths 1/b from 0. Recognize that the resulting interval has size a/b and that its endpoint locates the number a/b on the number line.
අනුවාදය 1.0.12

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Games Remote Lesson ideas රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
K-5
HS
MS
Remote
HW
Chemistry
Physics
Mathematics
What is a Fraction? රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Anonymous K-5 Other Mathematics
Comparing and Ordering Fractins Day 2 of 3 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Meaghan Hixson K-5 Guided Mathematics
What is a Fraction? Day 1 of 3 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Meaghan Hixson K-5 Guided Mathematics
Building Fraction Sense Using “Fractions Intro PhET Simulation” රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Philippe Guegan MS
K-5
Discuss
Guided
Mathematics
Equivalent Fractions Day 3 of 3 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Meaghan Hixson K-5 Guided Mathematics
Fractions 3 Day Unit රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Meaghan Hixson K-5 Guided Mathematics
Fracciones Equivalentes රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Meaghan Hixson (traducción DianaL) K-5 Guided
Lab
HW
Mathematics
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Chemistry
Earth Science
Physics
Biology
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Biology
Mathematics
Physics
Chemistry
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
MS
HW
Discuss
Lab
Demo
Guided
Chemistry
Mathematics
Physics
Astronomy
Naming Fractions Bettie Parker K-5 Demo
Guided
Lab
Discuss
HW
Mathematics
분수 소개 SIM 사용설명서 이화국(Wha Kuk Lee) MS Demo
HW
Mathematics
Le frazioni simone MS Guided Mathematics
Explorando as frações Ana Marta Espindola Marlise Honório de Oliveira Maria Aparecida F. Martinez Viviane Soares da Silva Juçara Aparecida Rosa K-5 Other
Lab
Mathematics
Fração Elenice Santos, Priscila Flores, Priscila Roemers, Patricia Botelho, Benta Souza MS Lab Mathematics
Introdução a problemas com frações Manoel Bento, Alessandra Rodrigues, Elaine Martins, Juliano Flor K-5 Lab Mathematics
Dándole sentido a las Fracciones usando La simulación de PhET Fracciones: Números Mixtos Philippe Guegan (Traducción por Mayra Tavares) MS
K-5
Discuss
Guided
Mathematics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Thyesat: Hyrje
Armenian All Armenian Download Run now Կոտորակներ․ ներածություն
Basque All Euskara Download Run now Zatiketak: sarrera
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 分数:入门
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Fractions: Intro_分數的介紹
Croatian All hrvatski Download Run now Razlomci: Uvod
Dutch All Nederlands Download Run now Breuken: inleiding
Faroese All Faroese Download Run now Brotrokning: Innleiðing
French All français Download Run now Fractions: Intro
Gujarati All Gujarati Download Run now અપૂર્ણાંક: પ્રસ્તાવના
Hindi All हिंदी Download Run now भिन्न (भाग) : प्रस्तावना 
Hungarian All magyar Download Run now Törtek: bevezetés
Italian All italiano Download Run now Frazioni: Introduzione
Japanese All 日本語 Download Run now 分数:入門
Kazakh All Kazakh Download Run now Бөлшектер: Кіріспе
Korean All 한국어 Download Run now 분수: 기초
Lao All Lao Download Run now ເລກສ່ວນ: ພື້ນຖານ
Latvian All Latviešu Download Run now Daļskaitļi: Ievads
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Бутархай: Тайлбар
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Brøk
Persian All فارسی Download Run now کسرها: معرفی
Polish All polski Download Run now Ułamki: wstęp
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Frações: Intro
Russian All русский Download Run now Дроби: Введение
Serbian All Српски Download Run now Разломци: Увод
Slovak All Slovenčina Download Run now Zlomky: Úvod
Swedish All svenska Download Run now Bråk: Intro
Tamil All Tamil Download Run now பின்னங்களின் அறிமுகம்
Turkish All Türkçe Download Run now Kesirler: Giriş
Ukrainian All українська Download Run now Дроби: Вступ ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Urdu All Urdu Download Run now کسور: تعارف
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Phân số: phần giới thiệu
අරාබි All العربية Download Run now مقدمة الكسور
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Fractions: Intro
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Εισαγωγή στα κλάσματα
චෙක් All čeština Download Run now Zlomky: Úvod
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Brüche: Einführung
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Brøker: Intro
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Razlomci: Uvod
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Fracciones: Intro ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Fracciones: Introducción
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Fracciones: Intro ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Ariel Paul (lead designer)
 • Jonathan Olson (lead developer)
 • Sam Reid (original developer)
 • Martin Veillette (developer)
 • Michael Dubson
 • Trish Loeblein
 • Amanda McGarry
 • Kathy Perkins
 • Vincent Davis
 • Michael Moorer
 • Dusty Cole
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js