Graphing Quadratics

මෙම අනුහුරුකරණ සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර නැත. එසේ වුවද ඔබට ඉංග්‍රීසි අනුවාදයට පහතින් ප්‍රවේශ විය හැකිය

Graphing Quadratics තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • ප්‍රස්තාරික
 • Parabola
 • Quadratic Function
Flash Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • ප්‍රස්තාරික
 • Parabola
 • Quadratic Function
 • Vertex

විස්තර

Discover how changing coefficients changes the shape of a curve. View the graphs of individual terms (e.g. y=bx) to see how they add to generate the polynomial curve. Generate definitions for vertex, roots, and axis of symmetry. Compare different forms of a quadratic function. Define a curve by its focus and directrix.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Describe how changing the coefficients of a quadratic function changes the graph of the function.
 • Predict how the graph of a parabola will change if the coefficients or constant are varied.
 • Identify the vertex, axis of symmetry, roots, and directrix for the graph of a quadratic equation.
 • Use the vertex form of a quadratic function to describe the graph of the function.
 • Describe the relationship between the focus and directrix and resulting parabola.
 • Predict the graph of a parabola given a focus and directrix.

Standards Alignment

Common Core - Math

8.F.A.3
Interpret the equation y = mx + b as defining a linear function, whose graph is a straight line; give examples of functions that are not linear. For example, the function A = s2 giving the area of a square as a function of its side length is not linear because its graph contains the points (1,1), (2,4) and (3,9), which are not on a straight line.
HSF-IF.C.7
Graph functions expressed symbolically and show key features of the graph, by hand in simple cases and using technology for more complicated cases.*
HSF-IF.C.7a
Graph linear and quadratic functions and show intercepts, maxima, and minima.
HSF-IF.C.8
Write a function defined by an expression in different but equivalent forms to reveal and explain different properties of the function.
HSF-IF.C.8a
Use the process of factoring and completing the square in a quadratic function to show zeros, extreme values, and symmetry of the graph, and interpret these in terms of a context.
HSG-GPE.A.2
Derive the equation of a parabola given a focus and directrix.
අනුවාදය 1.1.5

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Parabolas on the Move! රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Lauren Rider, Alayna Vuylsteke HS
MS
Demo
Guided
Discuss
Mathematics
Quadratic Transformations (Vertex form) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Jennifer Moeller, Kevin Stirling HS Guided Mathematics
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
MS
Other Biology
Mathematics
Chemistry
Physics
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López UG-Intro
HS
Other Chemistry
Physics
Mathematics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Uma Proposta de Estudo de Pontos de Máximo e Mínimo de uma Função Quadrática Emanuel Viana MS
UG-Intro
HS
Lab Mathematics
Função Quadrática aplicada ao OA "Gráfico de Quadráticas" Renata Passos Machado Vieira e Francisco Regis Vieira Alves HS HW
Lab
Other
Mathematics
Gráficando Rectas, Gráficando Cuadráticas Andrés Gualberto Palomo Cuevas HS HW
Remote
Mathematics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Paraqitja grafike e funksioneve katrore
Basque All Euskara Download Run now Kuadratikoak marrazten
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 二次函数图像
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Graphing Quadratics_繪製二次曲線
Dutch All Nederlands Download Run now Kwadratische grafieken
French All français Download Run now Graphiques quadratiques 
Hindi All हिंदी Download Run now द्विघात का आलेख 
Hungarian All magyar Download Run now Másodfokú polinomrajzoló
Italian All italiano Download Run now Rappresentazione grafica di Quadratiche
Japanese All 日本語 Download Run now 二次方程式のグラフ
Kazakh All Kazakh Download Run now Квадрат функция графигі
Korean All 한국어 Download Run now 2차 방정식 그래프 그리기
Latvian All Latviešu Download Run now Kvadrātvienādojumu zīmēšana
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Квадрат Функцын График
Polish All polski Download Run now Wykresy funkcji kwadratowych
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Gráfico de Quadráticas
Russian All русский Download Run now График квадратичной функции
Serbian All Српски Download Run now График квадратне функције
Slovak All Slovenčina Download Run now Grafy kvadratických funkcií
Swedish All svenska Download Run now Plotta Andragradsekvationer
Tamil All Tamil Download Run now பரவளையி வரைபு
Turkish All Türkçe Download Run now İkinci Dereceden Denklem Grafikleri
Ukrainian All українська Download Run now Графік квадратичної функції ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Đồ thị hàm bậc 2
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Quadratische Kurven
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Tegning af andengrads-ligninger
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Grafik kvadratne funkcije
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Graficando Cuadráticas ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Graficando Cuadráticas
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Graficando Cuadráticas  ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Chris Malley (developer)
 • Andrea Lin (developer)
 • Amanda McGarry (lead designer)
 • Michael Dubson (original designer)
 • Karina K. R. Hensberry
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js