අනුග්‍රාහකයින්

PhET පහත සඳහන් සංවීධාන , සමාගම් , හා පුද්ගලයින්ට, ඔවුන්ගේ සහයෝගය වෙනුවෙන් ස්තුති කිරීමට කැමති:

මූල්‍ය සහය

ප්ලැටිනම් මට්ටමේ දායක වූවෝ ($100k+)

රන් මට්ටමේ දායක වූවෝ ($10k - $100k)

රිදී මට්ටමේ දායක වූවෝ ($5k - $10k)

ලෝකඩ මට්ටමේ දායක වූවෝ ($1k - $5k)

Technical Support