Properties of a Wave Lab


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Properties of a Wave Lab
वर्णन Students explore the properties of waves.
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द light, waves
सादश्य दोरी वरील लाट


लेखक Jason Acosta
शाळा/संस्था Liberty Classical Academy
दाखल दिनांक 10/2/13
आद्यवत 10/2/13