Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл

Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Дэлгэцийн зураг авах Татаж авах Шигтгэсэн
HTML5 Badge HTML5 хувилбарт буцах

Тайлбар

Experiment with an electronics kit! Build circuits with batteries, resistors, light bulbs, fuses, and switches. Determine if everyday objects are conductors or insulators, and take measurements with an ammeter and voltmeter. View the circuit as a schematic diagram, or switch to a lifelike view.

Жишээ сургалтын Зорилго

 • Explore basic electricity relationships.
 • Explain basic electricity relationships in series and parallel circuits.
 • Use an ammeter and voltmeter to take readings in circuits.
 • Provide reasoning to explain the measurements and relationships in circuits.
 • Build circuits from schematic drawings.
 • Determine if common objects are conductors or insulators.
Хувилбар 3.20

Багшийн зөвлөгөө

PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах Загварчлалын хяналт, загварыг хялбаршуулах болон суралцагчийн мэдлэг бүтээх ойлголт зэргийг үзэх ( PDF ).

Багш илгээсэн үйл ажиллагаа

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein Т-Дотор
БДБ
ОСА Физик
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ
Т-Дотор
Лаб
Турш
ГД
Физик
Visualization and Visual Illusions SIM Homework Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Kathy Perkins, Carl Wieman Т-Дотор ГД Физик
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein Т-Дотор
БДБ
Лаб
ГД
Физик
Using PhET in Electricity Unit Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ
Т-Дотор
Турш
Лаб
Физик
Potential Difference in Circuits Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Archie Paulson, Kathrine Perkins, Steve Pollock Т-Дотор Лаб Физик
Circuit 1 Properties of Electric Circuits (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ
Т-Дотор
Лаб
ЗА-ууд
Физик
Circuit activity 2 Series and Parallel Circuits using only CCK (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein Т-Дотор
БДБ
Лаб
ЗА-ууд
Физик
Circuit 1 Properties of electric Circuits using only CCK(Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein Т-Дотор
БДБ
Лаб
ЗА-ууд
Физик
Circuit activity 3 Combination Circuits using CCK only (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ
Т-Дотор
Лаб
ЗА-ууд
Физик
Circuit Activity 2 Series & Parallel Circuits (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ
Т-Дотор
ЗА-ууд
Лаб
Физик
Circuit activity 3 Combination Circuits (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ
Т-Дотор
Лаб
ЗА-ууд
Физик
Series and Parallel circuits basics Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Kristi Goodwin СБ Лаб Физик
Circuit inquiry for Middle school Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Jefferson County Middle School Workshop СБ Лаб Физик
Intro to Series and Parallel Circuits Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Elyse Zimmer БДБ Лаб Физик
How Can You Light A Bulb? Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Julie Henderleiter Бага
СБ
Лаб
Удирдамж
Физик
Exploring Circuits Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Rosemary Boardman СБ Удирдамж Физик
Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Amy Jordan БДБ Лаб Физик
Circuits 3 Day Unit Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Meaghan Hixson Бага Лаб Физик
Day 3: Conductors and Insulators Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Meaghan Hixson Бага Лаб Физик
Day 1: Lighting a Bulb Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Meaghan Hixson Бага Лаб Физик
Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Meaghan Hixson Бага Лаб Физик
An investigation into Building Electric Circuits (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Karen King СБ
БДБ
Лаб Физик
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Elizabeth Hobbs БДБ Лаб Физик
Parallel Circuit Electrical Relationships Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Bill Braun БДБ Лаб
ГД
Circuit design challenge Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Philip Kukulski БДБ Бусад
Лаб
Физик
How do PhET simulations fit in my middle school program? PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Sarah Borenstein СБ Бусад Биологи
Газар зүй
Хими
Физик
Circuit Construction Kit Simulation Homework PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Kathy Perkins, Carl Wieman Т-Дотор
БДБ
ГД Физик
Current in DC Circuits PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Chris Keller Т-Дотор Лаб Физик
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer БДБ
СБ
Бусад Хими
Физик
Биологи
Understanding Circuits David Wirth БДБ
Т-Дотор
ГД
Хэлэлцэх
Лаб
Remote
Физик
Circuits basics - Power Suchitra CHEPIN БДБ
Т-Дотор
Remote
Удирдамж
Лаб
Физик
DC Circuit Lab Sean Boston БДБ
Т-Дотор
Лаб Физик
Virtual Circuit Lab Derek Martin СБ
Т-Дотор
БДБ
Удирдамж
Лаб
Физик
Combination Circuits and Kirchoff's Laws Aubry Farenholtz БДБ
Т-Дотор
Удирдамж Физик
Mjerenje struje i napona Anita Sečan СБ Удирдамж Физик
Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits Amy Jordan БДБ Лаб Физик
Circuit Construction Kit (DC Circuits) PhET Lab Guy Belleman СБ
БДБ
Лаб Физик
Power in a Circuit Russell Sears БДБ ГД
Удирдамж
Лаб
Физик
Circuits lab manual with experimental& theoretical value comparison Fatih Gozuacik БДБ
Т-Дотор
Төгс
Т-Тэр
ГД
Лаб
Турш
Удирдамж
Бусад
Физик
Series and Parallel Circuits Basics Amanda СБ
БДБ
Лаб
Удирдамж
Физик
Introduction to Current and Kirchhoff's Junction Rule Patricia Martinez СБ
БДБ
Удирдамж
ГД
Физик
A PhET-Based Laboratory Activity in Teaching Direct Current Circuits (Guided Inquiry with Formative Assessment) Sotero Jr. Malayao, Vel Marie C. Palisbo, Arlyn S. Pusta, Jonell B. Razo Бага Удирдамж Физик
Online Lab Series/Parallel Circuits Dorian McIntire Т-Дотор
СБ
БДБ
Лаб
ГД
Бусад
Физик
Introduction to Current, Voltage, and Resistance Karen King БДБ Лаб Физик
Digital Curriculum Technology Circuits Alana Nabirali Бага Лаб
Completing a circuit Annie Cai Бага Лаб Физик
Combined Series and Parallel Circuits Jeffrey Hsi Т-Дотор
БДБ
Лаб Физик
Circuit Virtual Lab (Ohm's Law) Alicia Grine БДБ
СБ
Лаб Физик
What Affects Resistance Ashley Teslicka БДБ Лаб Физик
Virtual Circuit Lab Joanna MacDonald БДБ Лаб Физик
Measuring Current in a Series Circuit Darya K. Бага Лаб Физик
Electrical Circuits (Series vs Parallel) Constantina Бага Лаб
Circuit Construction Kit Kevin Fairchild БДБ Лаб Физик
Explore voltage, current and resistance in DC circuit Chee Heong Lee БДБ
СБ
Лаб
Бусад
DC Parallel Circuits Michael Noel БДБ Лаб Физик
Series Circuits Electrical Relationships Bill Braun БДБ ГД
Лаб
Физик
Intro to Parallel & Series Circuits Lucien Blain БДБ Лаб
Circuit Simulation Lab James Giessner БДБ Лаб
Circuit Creator Sarah Stanhope БДБ Лаб
ΦΥΛΛΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ με το Circuit Construction Kit (Virtual Lab Version DC Only) Νικόλαος Κυπριωτάκης Бусад
БДБ
СБ
Бусад
Турш
Физик
Batteries in series and parallel dorina kosztin Т-Дотор
БДБ
СБ
Лаб Физик
Exploring Current in a Parallel Circuit dorina kosztin БДБ
Т-Дотор
СБ
Лаб Физик
Exploring Voltage in Series Circuits dorina kosztin БДБ
СБ
Т-Дотор
Лаб
D.C Circuit Simulation 2 - Series and Parallel Pauline Seales БДБ Лаб
D.C Circuit Simulation 1 Pauline Seales БДБ Лаб
Charge and Energy Conservation in Circuits Inquiry Lori Andersen Т-Дотор
БДБ
ЗА-ууд
Лаб
Физик
Series and Parallel Circuits Nicole Murawski БДБ Лаб Физик
Series and Parallel Circuits Inquiry Christopher Link СБ Лаб
Series Circuits Paul Longwell БДБ Лаб Физик
Intro to Circuits Patricia Martinez БДБ Лаб Физик
Resistance in Series Circuit Leslie Trexler БДБ Лаб
resistance in parallel circuit Leslie Trexler БДБ Лаб
Homework Activity I Tom OKuma, Kastro Hamed Бага
Т-Дотор
ГД Физик
Circuit Principles and Applications Nathan Balasubramanian БДБ Лаб Физик
Circuit rules - series and parallel Unknown Unknown СБ ГД
Beginning circuits Leslie Trexler БДБ Лаб
Series and Parallel Circuits Robert Kennedy БДБ Лаб Физик
Circuit Construction Kit Gretchen Swanson БДБ Лаб Физик
Circuit Construction Kit: DC & AC Exploration curt miller БДБ Лаб Физик
Ohm's Law Stephan Graham БДБ Лаб Физик
circuits in parallel and in series Beta Keramati Т-Дотор Лаб Физик
Electron Flow Rate through Simple Circuits Bill Brinkhorst, Jerry Taylor and Bill Brinkhorst БДБ ГД Физик
CCK - Series & Parallel - Current Flow Steve Reeves БДБ ГД Физик
les lois de la tension Iqbal Chemsi СБ Удирдамж Физик
Puissance electrique Bernard Lacour Бусад Лаб Физик
Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα Νικόλαος Κυπριωτάκης СБ ГД
Турш
ЗА-ууд
Лаб
Бусад
Физик
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ, Γενικός Οδηγός Οργάνωσης Διδασκαλίας Νικόλαος Κυπριωτάκης БДБ
СБ
Бусад Физик
Αντίσταση των καλωδίων σύνδεσης Νικόλαος Κυπριωτάκης БДБ
СБ
ГД
Лаб
Физик
Ανάλυση Απλών Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Νικόλαος Κυπριωτάκης СБ
БДБ
Лаб
ГД
Физик
Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών Νικόλαος Κυπριωτάκης БДБ
СБ
ГД
Лаб
Физик
Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά Νικόλαος Κυπριωτάκης БДБ
СБ
ГД
Лаб
Физик
Επιβεβαίωση του Νόμου του Ohm Νικόλαος Κυπριωτάκης СБ
БДБ
ГД
Лаб
Физик
Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης Νικόλαος Κυπριωτάκης СБ
БДБ
Лаб
ГД
sperimenta e rispondi giuliana lo giudice БДБ Лаб
Удирдамж
Физик
Circuiti in serie e in parallelo Giorgia Vagnoni СБ Удирдамж Физик
Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā Ieva Leja СБ Лаб
Associação de Resistores - Série - Paralela e Mista Edson Fabrício Dias da Silva БДБ
Т-Дотор
Төгс
ГД
Лаб
ЗА-ууд
Физик
Associação de resistores e geradores. Anaximandro Dalri Merizio БДБ Лаб
Computer Simulations as a Tool to Assist Teaching Basics of Electromagnetism (Simulações Computacionais Como Ferramenta Auxiliar ao Ensino de Conceitos Básicos de Eletromagnetismo) Josué Antunes de Macêdo & Adriana Gomes Dickman СБ Лаб
Турш
Бусад
ЗА-ууд
Физик
¡VAMOS A MEDIR VOLTAJES! FRANCISCO CRUZ CANTU СБ
БДБ
ГД
Турш
Лаб
Удирдамж
Физик
CIRCUITOS RESISTIVOS DE C.C. Adolfo Fajardo Т-Дотор ГД
Хэлэлцэх
Физик
Resistencias en serie y en paralelo Cinthia Reyes БДБ ГД Физик
Elektriska kretsar Ingrid Johansson БДБ ГД Физик

Хэл Download or Run Tips
Kurdish (Turkey) All Kurdish (Turkey) Download Run now Amûra Avakirina Gêjenê (Tenê DC)
Албани All shqip Download Run now Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (Vetem DC)
Амхар All Amharic Download Run now የመስመር ግንባታ መሣሪያ (ዲሲ ብቻ)
Англи All English Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Араб All العربية Download Run now طقم ادوات انشاء دائرة كهربائية
Армен All Armenian Download Run now Հաստատուն հոսանքի շղթաների կառուցման լաբարատորիյա
Африкаанс All Afrikaans Download Run now Stroombaan Konstruksie Kit (DS alleen)
Баски All Euskara Download Run now KZ-zirkuituak eraikitzeko tresneria
Беларус All беларускі Download Run now Зборка ланцуга пастаяннага току
Босни All Bosanski Download Run now Komplet zа jednosmjernu struju
Булгар All български Download Run now Инструментариум за конструиране на ел. вериги (само DC)
Вьетнам All Tiếng Việt Download Run now Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.
Гаити All Haitian Download Run now Zouti pou bati sikui (DC sèlman)
Галиси All Gallegan Download Run now Construción Circuito (DC)
Герман All Deutsch Download Run now Stromkreis Baukasten (Gleichstrom)
Грек All Ελληνικά Download Run now Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC)
Гүрж All ქართული Download Run now წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC)
Дани All Dansk Download Run now Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm)
Еврей All עברית Download Run now קיט בנית מעגל זרם ישיר בלבד
Индонез All Bahasa Indonesia Download Run now Rangkaian Kit Konstruksi (Hanya DC)
Ирланд All Gaeilge Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Испани All español Download Run now Kit de construccion de circuitos (sólo CC)
Испани (Мексик) All español (México) Download Run now Kit de construccion de circuitos (sólo CC)
Испани (Перу) All español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC)
Итали All italiano Download Run now Kit per circuiti elettrici (corrente continua)
Каннада All Kannada Download Run now construction kit (only DC)
Каталан All català Download Run now Kit de construcció de circuits (sols CC)
Курд All کوردی Download Run now دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها)
Кхмер All Khmer Download Run now ឧបករណ៍​បង្កើត​សៀគ្វី (តែ​ចរន្ត​ជាប់​ DC ប៉ុណ្ណោះ)
Лао All Lao Download Run now ວົງຈອນໄຟຟ້າ Kit (DC ເທົ່ານັ້ນ)
Латви All Latviešu Download Run now Ķēdes veidošanas komplekts (tikai līdzstrāva)
Мажар All magyar Download Run now Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre)
Македон All македонски Download Run now Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)
Малай All Bahasa Melayu Download Run now Kit Pembinaan Litar (AT Sahaja)
Маори All Maori Download Run now Huinga Waihanga Ara Iahiko (DC Anake)
Марати All मराठी Download Run now मंडल जोडणी संच (DC फक्त)
Нидерланд All Nederlands Download Run now Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning)
Норвегийн Букмол All Norsk bokmål Download Run now Kretsbyggeren (kun likestrøm)
Норвегийн Нюнор All Norwegian Nynorsk Download Run now Krinsbyggjaren (kun likestraum)
Орос All русский Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Перс All فارسی Download Run now (DC) کیت ساخت مدار
Польш All polski Download Run now Zestaw symulacyjny obwodów - tylko napięcia stałe
Португали All português Download Run now Circuitos de Corrente Contínua (DC)
Португали (Бразил) All português (Brasil) Download Run now Kit de Construção de Circuito (DC)
Румин All română Download Run now Trusa de Constructie Circuite (doar DC)
Серби All Српски Download Run now Комплет за једносмерну струју
Словак All Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)
Словен All Slovenščina Download Run now Kontrukcijsko orodje tokokrogov (le enosmerno)
Солонгос All 한국어 Download Run now 회로 제작 키트(DC)
Тай All ไทย Download Run now ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก
Тамил All Tamil Download Run now சுற்று கட்டுமானம் கிட்டை (நேர்மின்னோட்டம்மட்டும்)
Турк All Türkçe Download Run now Devre Yapım Kiti (sadece DC)
Туркмен All Turkmen Download Run now Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin)
Украйн All українська Download Run now Електричні кола постійного струму
Фин All suomi Download Run now Piirirakennussarja (vain DC)
Франц All français Download Run now Kit de construction de circuit (CC seulement)
Хорват All hrvatski Download Run now Dizajniranje srujnih krugova (samo DC)
Хятад (Уламжлалт) All 中文 (台灣) Download Run now 電路組裝套件(直流電)
Хятад (Энгийн) All 中文 (中国) Download Run now 电路实验(仅直流)
Чех All čeština Download Run now Konstrukce obvodů (stejnosměrných)
Швед All svenska Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Эстон All Eesti Download Run now Virtuaalne vooluringi labor (DC)
Япон All 日本語 Download Run now 直流回路キット

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Зохиомжийн Баг Гуравдагч талын номын сан Баярлалаа
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Kathy Perkins
 • Sam Reid (developer/lead)
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Wendy Adams