Ивээн тэтгэгч

PhET-д байнга дэмжлэг үзүүлж байдаг дараах байгууллага, компани, хувь хүмүүст талархаж байдаг билээ. Үүнд:

Санхүүгийн дэмжигч

Платинум түвшинд хувь нэмэр оруулагчид ($100k+)

Алтан түвшинд хувь нэмэр оруулагчид ($10k - $100k)

Мөнгөн түвшинд хувь нэмэр оруулагчид ($5k - $10k)

Хүрэл түвшинд хувь нэмэр оруулагчид ($1k - $5k)

Technical Support