Поларност на молекули - Поларитет | Електронегативност | Врски - PhET Interactive Simulations

Поларност на молекули

Поларност на молекули simulation

Topics

 • Поларитет
 • Електронегативност
 • Врски
 • Делумно полнење
 • Дипол

Sample Learning Goals

 • предвиди го поларитетот на врската со користење на вредности за Електронегативност
 • покажете го поларитетот со поларна стрелка или делумни полнења
 • подредете ги врските според поларитетот
 • предвиди го молекуларниот поларитет со користење на поларитетот на врските и молекуларната форма

Inclusive Features

 • Pan and Zoom;

  Pan and Zoom

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.2.0