Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών
설명 Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου: "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
주제 물리학
수준 고교목록 구분 중학
유형 숙제목록 구분 실험
정답 포함 아니요
언어 그리스어
키워드 Αντιστάσεις목록 구분 Ηλεκτρισμός목록 구분 Παράλληλη Σύνδεση목록 구분 Φυσική
시뮬레이션 회로 제작 키트(DC)목록 구분 회로제작 키트(DC) 가상 실험


저자(들) Νικόλαος Κυπριωτάκης
학교/기관 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
제출일 11. 1. 2
업데이트 날자 11. 1. 2