Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης
설명 Μέρος του σεναρίου "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
정답 포함 아니요
언어 그리스어
키워드 Ένταση목록 구분 Αντίσταση목록 구분 Ηλεκτρισμός목록 구분 Τάση목록 구분 Φυσική
시뮬레이션 회로 제작 키트(DC)목록 구분 회로제작 키트(DC) 가상 실험


저자(들) Νικόλαος Κυπριωτάκης
학교/기관 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
제출일 11. 1. 2
업데이트 날자 11. 1. 2