دید رنگی - فوتون ها | نور تکفام | نورسفید - PhET Interactive Simulations

دید رنگی

دید رنگی simulation

Topics

  • فوتون ها
  • نور تکفام
  • نورسفید
  • رنگین کمان

Sample Learning Goals

  • Determine what color the person sees for various combinations of red, green, and blue light.
  • Describe the color of light that is able to pass through different colored filters.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.25