بارها و میدان ها

تصویر صفحهبارها و میدان ها دانلود Embed کردن
 • میدان الکتریکی
 • الکتریسیته ی ساکن
 • هم پتانسیل
Flash Logo Original Sim and Translations

محتوا

 • میدان الکتریکی
 • الکتریسیته ی ساکن
 • هم پتانسیل
 • Electrostatic Potential
 • بارهای الکتریکی
 • ولتاژ

Description

Arrange positive and negative charges in space and view the resulting electric field and electrostatic potential. Plot equipotential lines and discover their relationship to the electric field. Create models of dipoles, capacitors, and more!

نمونه ای از هدف های آموزشی

 • Determine the variables that affect the strength and direction of the electric field for a static arrangement of charges.
 • Investigate the variables that affect the strength of the electrostatic potential (voltage).
 • Explain equipotential lines and compare them to the electric field lines.
 • For an arrangement of static charges, predict the electric field lines. Verify the prediction using vector addition.
Version 1.0.49

Teacher Tips

راهنمای معلم مجموعه توصیه های تولید شده توسط گروه PHET به صورت pdf. ( PDF ).

Video Primer

Please sign in to watch the video primer

Teacher-Submitted Activities

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. این بخش توسط PhET طراحی شده است. Trish Loeblein دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
نمایش
آزمایشگاه
کار در خانه
فیزیک
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. این بخش توسط PhET طراحی شده است. Trish Loeblein پیش دانشگاهی 1
دبیرستان
MC فیزیک
Charges and Fields Remote Lab Introduction to Static Electricity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. این بخش توسط PhET طراحی شده است. Trish Loeblein دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
Remote
آزمایشگاه
فیزیک
Using PhET in Electricity Unit A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. این بخش توسط PhET طراحی شده است. Trish Loeblein پیش دانشگاهی 1
دبیرستان
نمایش
آزمایشگاه
فیزیک
Introduction to Static Electricity using Electric Field Hockey and Charges and Fields (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. این بخش توسط PhET طراحی شده است. Trish Loeblein دبیرستان آزمایشگاه فیزیک
Electric Energy and Capacitance demonstrations (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. این بخش توسط PhET طراحی شده است. Trish Loeblein دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
نمایش فیزیک
Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. این بخش توسط PhET طراحی شده است. Trish Loeblein دبیرستان نمایش
آزمایشگاه
کار در خانه
فیزیک
Mapping Electric Fields A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Elyse Zimmer دبیرستان آزمایشگاه فیزیک
Alignment of PhET sims with NGSS این بخش توسط PhET طراحی شده است. Trish Loeblein updated by Diana López راهنمایی سایر شیمی
علوم زمین
زیست شناسی
فیزیک
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum این بخش توسط PhET طراحی شده است. Julia Chamberlain پیش دانشگاهی 1
دبیرستان
سایر شیمی
How do PhET simulations fit in my middle school program? این بخش توسط PhET طراحی شده است. Sarah Borenstein راهنمایی سایر فیزیک
علوم زمین
زیست شناسی
شیمی
Serie de actividades para Electrostática: de Electrización, Campos y Fuerzas این بخش توسط PhET طراحی شده است. Trish Loeblein (traducción Diana López) راهنمایی
دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
MC
Remote
Guided
کار در خانه
آزمایشگاه
Discuss
فیزیک
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) این بخش توسط PhET طراحی شده است. Diana López پیش دانشگاهی 1
دبیرستان
سایر شیمی
ریاضیات
فیزیک
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 این بخش توسط PhET طراحی شده است. Diana López دبیرستان
پیش دانشگاهی 2
راهنمایی
سال تحصیلی
پیش دانشگاهی 1
دبستان
Discuss
کار در خانه
شیمی
نجوم
ریاضیات
فیزیک
Camp elèctric Jordi Plana راهنمایی آزمایشگاه فیزیک
Inleiding elektrisch veld Loran de Vries راهنمایی آزمایشگاه
کار در خانه
Remote
فیزیک
Charges & Fields PhET Lab Steve Stern دبیرستان آزمایشگاه فیزیک
Video: Self-paced learning on Electrical Equipotential Lines Louis Wong راهنمایی
دبیرستان
Guided
Remote
آزمایشگاه
کار در خانه
فیزیک
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer دبیرستان
راهنمایی
سایر فیزیک
شیمی
زیست شناسی
Electric & Magnetic Fileds JanaLee Moses راهنمایی آزمایشگاه
Remote
کار در خانه
Guided
فیزیک
Electric Field Lab David Wirth دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
آزمایشگاه
کار در خانه
Discuss
Remote
Guided
فیزیک
Lab: Electric Field and Potential Inna Shpiro پیش دانشگاهی 1 آزمایشگاه فیزیک
Capacitor and Dielectric 2 Bassam Rashed سایر
پیش دانشگاهی 2
دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
آزمایشگاه
Guided
Remote
کار در خانه
نمایش
فیزیک
Capacitors - Introduction- Bassam Rashed پیش دانشگاهی 1
دبیرستان
پیش دانشگاهی 2
نمایش
Guided
کار در خانه
Remote
آزمایشگاه
فیزیک
Electric Field and Potential Lab David Waters دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
کار در خانه
آزمایشگاه
فیزیک
Charges and Fields John Bergmann دبیرستان آزمایشگاه فیزیک
MYP Physics: Electric Force vs. Distance Mehmet Salih Gencer دبیرستان
راهنمایی
آزمایشگاه
سایر
فیزیک
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani دبیرستان سایر فیزیک
Investigating Electric Fields Chris Straughan دبیرستان Guided
کار در خانه
آزمایشگاه
فیزیک
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner دبیرستان سایر فیزیک
Charges and Fields SK Gupta, Chaithra Navada دبیرستان آزمایشگاه فیزیک
Introduction to Electric Fields Student Worksheet Rachel Kieft دبیرستان کار در خانه
آزمایشگاه
Guided
فیزیک
Investigating the relationship between field and potential around point charges Lori Fritz دبیرستان Guided فیزیک
Electric Field vs Electric Potential Aubry Farenholtz پیش دانشگاهی 1
دبیرستان
Discuss
نمایش
Guided
فیزیک
Guided Inquiry - Electric Fields Ryan Thompson دبیرستان آزمایشگاه
Guided
فیزیک
Charges and Fields SK Gupta, Chaithra Navada, Vaibhav Gupta دبیرستان آزمایشگاه فیزیک
Prática 02- Potencial elétrico Jalves S. Figueira e Vicente V. Figueira پیش دانشگاهی 1 Remote فیزیک
Prática 01- Cargas e Campos Jalves S. Figueira e Vicente V. Figueira دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
Remote
آزمایشگاه
فیزیک
Simulação virtual para os tipos de eletrização e a relação entre as cargas. Denis Alves دبیرستان آزمایشگاه
نمایش
فیزیک
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales راهنمایی
دبیرستان
سایر
سایر
Discuss
Guided
کار در خانه
فیزیک
ریاضیات
سایر
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
سایر
راهنمایی
آزمایشگاه
Discuss
Guided
کار در خانه
نمایش
علوم زمین
فیزیک
سایر
Potencial Elétrico no "Charges And Fields (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales دبیرستان
راهنمایی
سایر
سایر
Guided
کار در خانه
علوم زمین
ریاضیات
سایر
فیزیک
Lei de Coulomb no "Charges And Fields (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales راهنمایی
دبیرستان
سایر
کار در خانه
سایر
Guided
ریاضیات
سایر
علوم زمین
فیزیک
Vetor Campo Elétrico no "Charges and Fields (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales دبیرستان
سایر
راهنمایی
Guided
سایر
کار در خانه
فیزیک
علوم زمین
سایر
Campo Eléctrico Laboratorio de Fisica EPN پیش دانشگاهی 2
پیش دانشگاهی 1
آزمایشگاه فیزیک
Laboratorio Virtual : Cargas y Campos Eléctricos Docente Willians Fábregas دبیرستان
راهنمایی
Remote
آزمایشگاه
کار در خانه
نمایش
فیزیک
ریاضیات
Trazado de líneas equipotenciales y de campo eléctrico correspondientes a una configuración de electrodos Luis Navarrete Navarrete, Alma Patricia Puerto Covarrubias, Felipe Navarrete Navarrete. پیش دانشگاهی 1
دبیرستان
آزمایشگاه
Guided
Remote
فیزیک
Campo eléctrico y potencial eléctrico de cargas y distribuciones de carga, analizados a partir de simulaciones. Luis Navarrete Navarrete, Alma Patricia Puerto Covarrubias, Jaime F. Almaguer Medina دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
Guided فیزیک
Laboratorio campo eléctrico - introducción Juber Monsalve راهنمایی آزمایشگاه
Remote
Guided
کار در خانه
فیزیک
CARGAS Y CAMPOS ELÉCTRICOS JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ دبیرستان
راهنمایی
Discuss
آزمایشگاه
کار در خانه
نمایش
فیزیک
Aprendizaje Activo + Simulación (laboratorio Virtual) Diego Fernando Becerra Rodríguez پیش دانشگاهی 1 آزمایشگاه فیزیک
Taller Virtual campo eléctrico para cargas puntuales Alexander Perez Garcia پیش دانشگاهی 1 Guided
Discuss
فیزیک
Laboratorio Virtual Potencial Eléctrico Diego Fernando Becerra Rodríguez پیش دانشگاهی 1 Discuss
آزمایشگاه
Guided
کار در خانه
فیزیک

زبان Download or Run Tips
آلبانیایی All shqip Download Run now Ngarkesat dhe fushat
آلمانی All Deutsch Download Run now Ladungen und Felder
اتریشی All Gaeilge Download Run now Luchtanna agus Raonta
ازبکی All Uzbek Download Run now Zaryadlar va Maydonlar
اسلواکی All Slovenčina Download Run now Elektrické pole nábojov
اسلوونیایی All Slovenščina Download Run now Električni naboj in električno polje
اسپانیایی All español Download Run now Cargas y campos
اسپانیایی، اسپانیا All español (España) Download Run now Cargas y campos
اسپانیایی، مکزیک All español (México) Download Run now Cargas y campos
اسپانیایی، پرو All español (Perú) Download Run now Cargas y Campos
انگلیسی All English Download Run now Charges and Fields
اوکراینی All українська Download Run now Заряди і поля
ایتالیایی All italiano Download Run now Cariche e campi elettrici
ایسلندی All íslenska Download Run now Hleðslur og svið
باسک All Euskara Download Run now Kargak eta eremuak
بلاروسی All беларускі Download Run now Зарады і палі
بوسنیایی All Bosanski Download Run now Naelektrisanja i polja
تامیل All Tamil Download Run now மின்னேற்றமும் மின்புலமும்
تایلندی All ไทย Download Run now ประจุและสนาม
ترکی All Türkçe Download Run now Yükler ve Alanlar
ترکی، آذربایجانی All Azerbaijani Download Run now Yüklər və elektrik sahəsi
تلوگو All Telugu Download Run now విద్యుదావేశాలు మరియు క్షేత్రాలు; అనువాదం:ఉడిత్యాల రమణ
دانمارکی All Dansk Download Run now Ladninger og felter
روسی All русский Download Run now Электрические поля точечных зарядов
رومانیایی All română Download Run now Sarcini și câmpuri electrice
سوئدی All svenska Download Run now Laddningar och fält
صرب All Српски Download Run now Наелектрисања и поља
عبری All עברית Download Run now מטענים ושדות
عربی All العربية Download Run now الشحنات و المجالات
فرانسوی All français Download Run now Charges et champs
فنلاندی All suomi Download Run now Varaukset ja kentät
قبایل مائوري زلاند جدید All Maori Download Run now Hihiko, Papahiko, Papa-autō
قزاقستان All Kazakh Download Run now Charges and Fields
لتونی All Latviešu Download Run now Lādiņi un lauki
لهستانی All polski Download Run now Ładunki i pola
مالایا All Bahasa Melayu Download Run now Cas dan Medan Elektrik
مجاری All magyar Download Run now Ponttöltések erőtere és potenciálja
مراتی All मराठी Download Run now भार आणि क्षेत्र
مغولی All Монгол (Монгол) Download Run now Цахилгаан цэнэг болон орны шугам
نروژی All Norsk bokmål Download Run now Ladninger og Felt
هائیتی All Haitian Download Run now Chaj ak Chan
هلندی All Nederlands Download Run now Ladingen en velden
هندی All हिंदी Download Run now आवेश और क्षेत्र 
ویتنامی All Tiếng Việt Download Run now Điện tích và điện trường
پرتغالی، برزیلی All português (Brasil) Download Run now Cargas e Campos
چک All čeština Download Run now Náboje a pole
چینی،ساده شده All 中文 (中国) Download Run now 电荷与电场
چینی، قدیمی All 中文 (台灣) Download Run now Charges And Fields_電荷與電場
ژاپنی All 日本語 Download Run now 電荷と電場
کانادا All Kannada Download Run now ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಆವೇಶಗಳು
کره ای All 한국어 Download Run now 하전과 전기장
کرواتی All hrvatski Download Run now Naboji i polja
گواراتی All Gujarati Download Run now ચાર્જ અને ક્ષેત્રો- Pankajsid34
یونانی All Ελληνικά Download Run now Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems on modern web browsers. If you are experiencing issues using an HTML5 sim on a supported platform, please disable any browser extensions.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

گروه طراحی Third-party Libraries با تشکر از
 • Amy Rouinfar (lead designer - HTML5)
 • Michael Dubson (lead designer/developer - Flash)
 • Andrew Adare (developer)
 • Martin Veillette (developer)
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Tween-r12.js