Energy in a Coil Spring


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Energy in a Coil Spring
شرح Find Spring constant. Show that delta Ugravity = delta Uspring for a falling mass
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه hooke's law، spring constant، spring energy
شبیه سازی ها جرم ها و فنرها (HTML5)


نویسنده Norman Burtness
مدرسه / سازمان West Hartford Public Schools (Hall H.S.)
ارسال شده 12/10/18
بروزرسانی شده 12/10/18