Forces & Motion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Forces & Motion
شرح Learn about acceleration
موضوع ریاضیات، فیزیک
سطح راهنمایی
نوع آزمایشگاه
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Forces and motion
شبیه سازی ها نیروها و حرکت


نویسنده Stephanie Weber
ایمیل تماس sweber@hunter.cuny.edu
مدرسه / سازمان Hunter College
ارسال شده 4/8/14
بروزرسانی شده 4/8/14