Balancing Chemical Equations


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Balancing Chemical Equations
شرح
موضوع شیمی
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه balancing، equation
شبیه سازی ها موازنه ی معادله های شیمیایی


نویسنده Kristin Michalski
مدرسه / سازمان East Troy High School
ارسال شده 6/2/11
بروزرسانی شده 5/18/16