Balancing Chemical Equations


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balancing Chemical Equations
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balancing, equation
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học


Tác giả Kristin Michalski
Email liên lạc mickri@easttroy.k12.wi.us
Trường / Tổ chức East Troy High School
Ngày đăng ký 02/06/2011
Ngày cập nhật 18/05/2016