Gas Law


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Gas Law
شرح
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه gas laws
شبیه سازی ها بادکنک ها و شناوری، ویژگی های گاز


نویسنده Brad Palmer
مدرسه / سازمان Abington School District
ارسال شده 5/12/11
بروزرسانی شده 4/26/15