français (Fransk)

Syre-base opløsninger (HTML5) HTML Solutions Acido-basiques (HTML5) Download Run now
Syre-Base opløsninger Java Solutions Acido-basiques Download Run now
Alfahenfald Java Désintégration alpha Download Run now
Arealbygger (HTML5) HTML Constructeur d'Aire (HTML5) Download Run now
Arealmodel, algebra (HTML5) HTML Modélisation par les aires - Algèbre (HTML5) Download Run now
Arealmodel, decimaler (HTML5) HTML Modélisation par les aires avec décimales (HTML5) Download Run now
Arealmodel, introduktion (HTML5) HTML Introduction à la modélisation par les aires (HTML5) Download Run now
Arealmodel, gange (HTML5) HTML Modélisation de la multiplication par les aires (HTML5) Download Run now
Aritmetik (HTML5) HTML Arithmétique (HTML5) Download Run now
Aritmetisk Flash Arithmétique Download Run now
Atomers vekselvirkning (HTML5) HTML Interactions atomiques (HTML5) Download Run now
Vekselvirkning mellem atomer Java Potentiel d'intéraction Download Run now
Balanceakt (HTML5) HTML Action d'équilibrage (HTML5) Download Run now
Balance akt Java Action d'équilibrage Download Run now
Afstemning af kemiske ligninger (HTML5) HTML Equilibrer les équations chimiques (HTML5) Download Run now
Afstemning af kemiske ligninger Java Equilibrer les équations chimiques Download Run now
Balloner og statisk elektricitet Java Ballons et Electricité statique Download Run now
Balloner og opdrift Java Ballons et Flottabilité Download Run now
Balloner og statisk elektricitet (HTML5) HTML Ballons et Electricité statique (HTML5) Download Run now
Skal struktur Java Structure de bande Download Run now
Batteri-modstands kredsløb. Java Circuit batterie-résistance Download Run now
Batterispænding Java Tension de la pile Download Run now
Beers lovlab (HTML5) HTML Laboratoire Loi de Beer-Lambert  (HTML5) Download Run now
Beers lovlaboratorium Java Loi de Beer-Lambert Download Run now
Afbøjning af lys (HTML5) HTML Déviation de la lumière (HTML5) Download Run now
Afbøjning af lys Java Déviation de la lumière Download Run now
Betahenfald Java Désintégration Beta Download Run now
Sortlegeme-spektrum (HTML5) HTML Spectre du corps noir (HTML5) Download Run now
Farvesammensætning Flash Spectre du corps noir Download Run now
Kvantespringsstadir Java Etats quantiques liés Download Run now
Byg en brøk (HTML5) HTML Construire une fraction (HTML5) Download Run now
Byg en brøk Java Créer des fractions Download Run now
Byg et molekyle Java Construire une molécule Download Run now
Byg et atom (HTML5) HTML Construire un atome (HTML5) Download Run now
Byg et atom Java Construire un atome Download Run now
Opdrift Flash Poussée d'Archimède Download Run now
Graftegner Flash Grapheur Download Run now
Kondensator-lab Java TP Condensateur Download Run now
Kondensator-laboratorium: Basis (HTML5) HTML Labo du condensateur : les bases (HTML5) Download Run now
Ladninger og felter (HTML5) HTML Charges et champs (HTML5) Download Run now
Ladninger og felter Flash Charges et champs Download Run now
Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm) Java Kit de construction de circuit (CA+CC) Download Run now
Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium Java Kit de construction de circuit (CA+CC), labo virtuel Download Run now
Kredsløbs-konstruktion: DC (HTML5) HTML Kit de construction de circuit: CC (HTML5) Download Run now
Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Java Kit de construction de circuit (CC seulement) Download Run now
Kredsløbs-konstruktion: DC - virtuelt laboratorium (HTML5) HTML Kit de construction de circuit: CC - Labo virtuel (HTML5) Download Run now
Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium Java Kit de construction de circuit (CC seulement), labo virtuel Download Run now
Stød-laboratorium Flash Labo de collision Download Run now
Farvesyn (HTML5) HTML Visions des couleurs (HTML5) Download Run now
Farvesyn Java Visions des couleurs Download Run now
Koncentration (HTML5) HTML Concentration (HTML5) Download Run now
Koncentration Java Concentration Download Run now
Ledningsevne Java Conductivité Download Run now
Coulombs lov (HTML5) HTML Loi de Coulomb (HTML5) Download Run now
Dobbelt- og kovalente bindinger Java Puits double et liaisons covalentes Download Run now
Kurvetilpasning (HTML5) HTML Ajustement des Courbes (HTML5) Download Run now
Kurvetilpasning Flash Ajustement des courbes Download Run now
Davisson-Germer: Elektron-diffaktion Java Davisson-Germer:Diffraction de l'électron Download Run now
Massefylde Flash Masse volumique Download Run now
Diffusion (HTML5) HTML Diffusion (HTML5) Download Run now
Neon- og andre udladningslamper Java Lumière néon et autre lampes à décharge Download Run now
Kost og motion Java Alimentation et Exercice Download Run now
Elektrisk drømmefelt Java Champ électrique Download Run now
Elektrisk felthockey Java Electric Field Hockey Download Run now
Energiformer og ændringer (HTML5) HTML Energie formes et changements (HTML5) Download Run now
Energiformer og ændringer Java Energie formes et changements Download Run now
Energiskaterpark Java Skate parc de l'énergie Download Run now
Energiskaterpark: Basis (HTML5) HTML Energie Planche à Roulettes: Les bases (HTML5) Download Run now
Energiskaterpark: Basis Java Skate parc de l'énergie: Les bases Download Run now
Ligevægts-visning (HTML5) HTML Explorateur d'égalité (HTML5) Download Run now
Ligevægts-visning: Basis (HTML5) HTML Explorateur d'équations : les bases (HTML5) Download Run now
Ligevægts-visning: To variabler (HTML5) HTML Explorateur d'équation : Deux variables (HTML5) Download Run now
Graftegner Flash Traceur d'équation Download Run now
Gæt Flash Estimation Download Run now
Ændring af udtryk (HTML5) HTML Échange d'expression (HTML5) Download Run now
Faradays elektromagnetiske laboratorie. Java Labo d'électromagnétisme de Faraday Download Run now
Faradays lov (HTML5) HTML La loi de Faraday (HTML5) Download Run now
faradays-law Flash Loi de Faraday Download Run now
Væsketryk og bevægelse Java Pression du fluide et Flux Download Run now
Kræfter i 1 dimension Java Tais toi et pousse ! Observation d'un mouvement rectiligne Download Run now
Krafter og bevægelse Java Forces et Mouvement Download Run now
Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5) HTML Forces et mouvement : les bases (HTML5) Download Run now
Kræfter og bevægelse: Basis Java Les forces et le mouvement : pour débuter. Download Run now
Fourir: Bølgefremstilling Java Fourier: Création d'ondes Download Run now
Brøk-matcher (HTML5) HTML Fractions équivalentes (HTML5) Download Run now
Lav brøkpar Java Egalité des fractions Download Run now
Brøker: Lighed (HTML5) HTML Fractions: égalités (HTML5) Download Run now
Brøker: Intro (HTML5) HTML Fractions: Intro (HTML5) Download Run now
Brøkintro Java Introduction aux fractions Download Run now
Brøker: Blandede tal (HTML5) HTML Fractions: nombres mélangés (HTML5) Download Run now
Friktion (HTML5) HTML Friction (HTML5) Download Run now
Friktion Flash Friction Download Run now
Funktions-bygger (HTML5) HTML Constructeur de fonction (HTML5) Download Run now
Funktions-bygger: Basis (HTML5) HTML Constructeur de fonctions: Les bases (HTML5) Download Run now
Gasser: Intro (HTML5) HTML Introduction aux gaz (HTML5) Download Run now
Gas-egenskaber (HTML5) HTML Propriétés du gaz  (HTML5) Download Run now
Gasegenskaber Java Propriétés d'un gaz parfait Download Run now
Genudtryk, grundlæggende (HTML5) HTML expression des gènes : pour débuter... (HTML5) Download Run now
Genudseende - basis Java expression des gènes : pour débuter... Download Run now
Genmaskine: Laktosegengruppe Java La machine à gène : Le lac Operon Download Run now
Generator Java Alternateur Download Run now
Geometrisk optik Flash Optique géométrique Download Run now
Gletsjere Java Glaciers Download Run now
Tegning af rette linier (HTML5) HTML Traceur de droites (HTML5) Download Run now
Tegning af rette linier Java Traceur de droites Download Run now
Tegning af andengrads-ligninger (HTML5) HTML Graphiques quadratiques  (HTML5) Download Run now
Graftegning, hældning og skæring (HTML5) HTML Représenter à partir de l'équation réduite (HTML5) Download Run now
Tiltrækning og kredsløb (HTML5) HTML Gravité et orbites (HTML5) Download Run now
Tiltrækning og kredsløb Java Gravité et orbites Download Run now
Tiltræknings-laboratorium (HTML5) HTML Laboratoire sur la force de gravité (HTML5) Download Run now
Tiltrækningslaboratorium Java Laboratoire sur la force de gravité Download Run now
Tiltrækningslaboratorium: Basis (HTML5) HTML Lab Force de Gravité: notions de base  (HTML5) Download Run now
Drivhuseffekten Java L'effet de serre Download Run now
Hookes lov (HTML5) HTML La loi de Hooke (HTML5) Download Run now
Model af hydrogenatomet Java Modèles de l'atome d'Hydrogène Download Run now
Isotoper og atommasse (HTML5) HTML Isotopes et masse atomique (HTML5) Download Run now
Isotoper og atomar vægt Java Isotopes et masses atomiques Download Run now
John TraVoltage (HTML5) HTML Travolt ... aahh (HTML5) Download Run now
Mariehøne bevægelse i 2d Java Coccinelle en mouvement 2D Download Run now
Lasere Java Lasers Download Run now
Mindste kvadraters regression (HTML5) HTML Régression des moindres carrés (HTML5) Download Run now
Månelander Flash Alunisseur Download Run now
Magnet og kompas Java Aimant et boussole Download Run now
Magneter og elektromagneter Java Aimants et Electro-aimants Download Run now
Lav en 10'er (HTML5) HTML Faire un dix (HTML5) Download Run now
Vægte og fjedre (HTML5) HTML Masses et ressorts (HTML5) Download Run now
Vægte og fjedre: Basis (HTML5) HTML Masses et ressorts: Les bases (HTML5) Download Run now
Vægte og fjedre Flash mass-spring-lab Download Run now
Vektorgolf Java Jeu de dédales Download Run now
Membrankanaler Java Canaux membranaires Download Run now
Mikrobølger Java Micro-ondes Download Run now
Molaritet (HTML5) HTML Molarité (HTML5) Download Run now
Molaritet Java Molarity Download Run now
Molekylære motorer Java Moteurs moléculaires Download Run now
Molekylers polaritet (HTML5) HTML Polarité de la molécule (HTML5) Download Run now
Molekylær polaritet Java Polarité de la molécule Download Run now
Molekyler og lys (HTML5) HTML Molécules et lumière (HTML5) Download Run now
Molekyler og lys Java Molécules et lumière Download Run now
Molekyleformer (HTML5) HTML VSEPR (HTML5) Download Run now
Molekyleformer Java VSEPR Download Run now
Molekyleformer: Basis (HTML5) HTML Formes de Molecules: Notions de base (HTML5) Download Run now
Molekyleformer: Basis Java Molecule Shapes: Basics Download Run now
Bevægelse i 2 dimensioner Java Mouvement en 2D Download Run now
Manden der bevæger sig Java L'homme en mouvement Download Run now
Forenklet MR Java IRM simplifiée Download Run now
Mit solsystem Flash Mon système solaire Download Run now
Neutralt valg Java Sélection naturelle Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neurone (HTML5) Download Run now
Neuron Java Neurone Download Run now
Normalindstillinger Flash Modes vibratoires à plusieurs corps Download Run now
Kernespaltning Java Fission nucléaire Download Run now
Tallinje: Heltal (HTML5) HTML Droite des nombres : les entiers (HTML5) Download Run now
Ohms lov (HTML5) HTML Loi d'Ohm (HTML5) Download Run now
Ohm's Lov Flash Loi d'Ohm Download Run now
Lys og brydning Java Contrôle quantique optique Download Run now
Optisk klemme og anvendelse Java Pinces optiques et applications Download Run now
Pendul-laboratorium (HTML5) HTML Laboratoire pendulaire (HTML5) Download Run now
Pendul-laboratoriet Flash pendulum-lab Download Run now
Fotoelektrisk effekt Java Effet Photoélectrique Download Run now
pH-skala (HTML5) HTML pH Scale (HTML5) Download Run now
pH skala Java Echelle de pH Download Run now
pH-skala: Basis (HTML5) HTML Echelle pH : Basiques (HTML5) Download Run now
Pladetektonik Java tectonique des plaques Download Run now
Plinko-sandsynlighed (HTML5) HTML Probabilité avec un plinko (HTML5) Download Run now
Plinko sandsynlighed Flash Probablilté sur planche à clous Download Run now
Projektil-bevægelse (HTML5) HTML Mouvement d'un projectile (HTML5) Download Run now
Projektil-bevægelser Flash Mouvement d'un projectile Download Run now
Proportions-legeplads (HTML5) HTML Aire de jeu proportionnelle (HTML5) Download Run now
Kvante-tunnelering og bølgepakker Java EFFET TUNNEL QUANTIQUE ET PAQUETS D'ONDES Download Run now
Kvantum-bølge-interferens Java Interférence d'onde quantique Download Run now
Udstrålende ladning Flash Charge radiante Download Run now
Aldersbestemmelse og radioaktivitet Java Jeu de datation par la radioactivité Download Run now
Radiobølger & elektromagnetiske felter Java Ondes radio et champs électromagnétiques Download Run now
Rampe: Kraften og bevægelse Java Rampe : Forces et Mouvement Download Run now
Reaktanter, produkter og rester (HTML5) HTML Réactifs, Produits et Restes (HTML5) Download Run now
Reaktanter, produkter og rester Java Réactifs, Produits et Restes Download Run now
Reaktioner og størrelser Java Réaction et cinétique Download Run now
Modstand i en tråd (HTML5) HTML Résistance dans un fil (HTML5) Download Run now
Modstand i en tråd Flash Résistance dans un fil Download Run now
Resonans Flash Résonance Download Run now
Dobbeltrettede reaktioner Java Diffusion d'un gaz avec barrière Download Run now
Mariehønerundtur Java La révolution de la coccinelle Download Run now
Rutherford-spredning (HTML5) HTML Diffusion de Rutherford (HTML5) Download Run now
Rutherford spredning Java Diffusion de Rhuterford Download Run now
Halvledere Java Semi-conducteurs Download Run now
Signalkredsløb Java Transmission d'un signal dans un circuit Download Run now
Salt & opløslighed Java Solubilité et sel Download Run now
Lyd Java Ondes sonores Download Run now
Stoftilstande (HTML5) HTML Etats de la matière (HTML5) Download Run now
Tilstandsformer Java États de la matière Download Run now
Stoftilstande: Basis (HTML5) HTML Etats de la matière: les bases (HTML5) Download Run now
Tilstandsformer: Indledning Java States of Matter: Basics Download Run now
Stern-Gerlach Eksperimentet Flash Expérience de Stern-Gerlach Download Run now
Udstræk DNA Java Etirer l'ADN Download Run now
Sukker og saltopløsninger Java Solutions de sucre et de sel Download Run now
Rampen Java La rampe Download Run now
Drejningsmoment Java Couple Download Run now
John TraVoltage Java Travolt ... aahh Download Run now
Enhedscirklen (HTML5) HTML Tour de trigo (HTML5) Download Run now
Under tryk (HTML5) HTML Sous Pression (HTML5) Download Run now
Under tryk Java Sous Pression Download Run now
Stykpris (HTML5) HTML Taux unitaires (HTML5) Download Run now
Vektor-addition (HTML5) HTML Addition de vecteur  (HTML5) Download Run now
Vektoraddition Flash Addition de vecteurs Download Run now
Vektor-addition: Ligninger (HTML5) HTML Addition de Vecteurs: Equations  (HTML5) Download Run now
Bølgeinterferens (HTML5) HTML Interférence d'ondes (HTML5) Download Run now
Bølgeinterferens Java Ondes et intérférences Download Run now
Stående bølge (HTML5) HTML Onde sur une corde (HTML5) Download Run now
Stående bølge Flash Onde sur une corde Download Run now
Bølger: Intro (HTML5) HTML Intro des Ondes (HTML5) Download Run now

Simuleringer som endnu ikke kan oversættes til Fransk

De resterende simuleringer kan oversættes ved hjælp af PhET oversættelsesværktøj.