македонски (Macedonian)

Solução ácido-base (HTML5) HTML КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) Download Run now
Solução ácido-base Java КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Download Run now
Radiação alfa Java Алфа зрачење Download Run now
- Flash АРИТМЕТИКА Download Run now
Interacções Atómicas Java Интеракција меѓу атомите Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML Рамнотежа (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java Рамнотежа Download Run now
- HTML Изедначување на хемиски равенки (HTML5) Download Run now
Equilíbrar Java Изедначување на хемиски равенки Download Run now
Balões e Flutuação Java Закони на идеален гас Download Run now
Balões e Eletricidade Estática (HTML5) HTML Балони и статички електрицитет (HTML5) Download Run now
Balões e eletricidade estática Java Балони и статички електрицитет Download Run now
Estrutura de Bandas Java Енергетски нивоа Download Run now
Circuito Bateria-Resistor Java Просто струјно коло (Батерија-Отпорник) Download Run now
Voltagem de bateria Java Напон на батеријата Download Run now
Beer's Law Lab (HTML5) HTML Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) Download Run now
- Java Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Desviando Luz Java Прекршување на светлината Download Run now
Beta Decay Java Бета зрачење Download Run now
Radiação do Corpo Negro Flash Зрачење на црно тело Download Run now
Estados Quânticos Ligados Java Состојби на квантни врски Download Run now
Construa uma Fracção Java Направи дел Download Run now
Construir uma Molécula Java Направи молекул Download Run now
Constrói um átomo (HTML5) HTML Направи атом (HTML5) Download Run now
Constrói um átomo Java Направи атом Download Run now
Impulsão Flash Потисок Download Run now
- Flash Функции,изводи,интеграли Download Run now
- Java Кондензатор Download Run now
- Flash Електрични полиња на точкести електрицитети Download Run now
Circuitos AC/DC (DC e AC) Java Конструкција на струјно коло (AC+DC) Download Run now
Kit de construção de circuitos Java Конструкција на струјно коло-лабораторија (AC+DC) Download Run now
Circuitos de Corrente Contínua (DC) Java Конструкција на струјно коло (едносмерна струја) Download Run now
Kit de construção de circuitos (Só DC), Laboratório virtual Java Конструкција на струјно коло-лабораторија (едносмерна струја) Download Run now
- Flash Судари во механиката Download Run now
Percepção de cor (HTML5) HTML Како ги гледаме боите (HTML5) Download Run now
Percepção de cor Java Како ги гледаме боите Download Run now
- Java Концентрација Download Run now
Conductividade Java Проводливост Download Run now
Poços duplos e Ligações Covalentes Java Двојни јами и ковалентни врски Download Run now
- Flash Интерполација на податоци Download Run now
Experimento de Davisson-Germer Java Давидсон-Гермер: Електронска дифракција Download Run now
Densidade Flash Густина Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps Java Неонски ламби и други ламби на празнење Download Run now
- Java ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ Download Run now
campo-e Java Електрично поле Download Run now
Hockey Elétrico Java Електричен хокеј Download Run now
Formas de energia e transformações de energia (HTML5) HTML Видови облици на енергија (HTML5) Download Run now
Formas de energia e transformações de energia Java Видови облици на енергија Download Run now
Energia do Parque de Skate Java Енергија во скејт-паркот Download Run now
Energia do Parque de Skate: Básico (HTML5) HTML Енергија во скејт-паркот: Основна верзија (HTML5) Download Run now
Energia do Parque de Skate: Básico Java Енергија во скејт-паркот: Основна верзија Download Run now
- Flash График на квадратна функција Download Run now
- Flash Процена Download Run now
Laboratório de Eletromagnetismo Java Фарадеева Електромагнетна лабораторија Download Run now
Lei de Faraday Flash Фарадеев закон за електромагнетна индукција Download Run now
- Java Проток на флуиди и притисок Download Run now
Aplicação de Forças em uma Dimensão Java Сила 1-D. II Њутнов закон Download Run now
Forças e Movimento Java Движења и сили Download Run now
Forças e Movimento: Noções Básicas (HTML5) HTML Сили и движење - Основи (HTML5) Download Run now
- Java Сили и движење - Основи Download Run now
Séries de Fourier: Fazendo Ondas Java ФУРИОВА СИНТЕЗА -ПРАВЕЊЕ НА БРАНОВИ Download Run now
Fracção Combinada Java Сложување на делови Download Run now
Introdução a Fracções Java Делови - Вовед Download Run now
- HTML Триење (HTML5) Download Run now
Atrito Flash Триење Download Run now
Propriedades do gás Java Особини на идеален гас Download Run now
- HTML Особини на гените - Основи (HTML5) Download Run now
- Java Особини на гените - Основи Download Run now
- Java РЕГУЛАЦИЈА НА ЛАКТОЗА - ГЕНСКИ МАШИНИ Gene Machine: The Lac Operon Download Run now
Generator Java Генератор Download Run now
geometric-optics Flash Геометриска оптика Download Run now
- Java Глечери Download Run now
Gravidade e Órbitas (HTML5) HTML Гравитација и орбити (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas Java Гравитација и орбити Download Run now
Laboratório de Força Gravítica (HTML5) HTML Лабораторија за гравитациона сила (HTML5) Download Run now
Laboratório de Força Gravítica Java Лабораторија за гравитациона сила Download Run now
O Efeito de Estufa Java Ефект на стаклена градина Download Run now
Modelos do Átomo de Hidrogênio Java Модел на атомот на Водород Download Run now
Isótopos e Massa Atómica Java Изотопи и атомски маси Download Run now
Travoltagem (HTML5) HTML Пренесување на електрицитет (HTML5) Download Run now
Movimento em 2D da Ladybug Java Движење на Буба мара 2D Download Run now
Lasers Java Ласери Download Run now
Módulo Lunar Flash Месечева сонда Download Run now
Magnet and Compass Java Магнет и компас Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Магнети и Електромагнети Download Run now
- Flash ПРУЖИНИ & ТЕГОВИ Download Run now
Jogo do Labirinto Java Лавиринт ( брзина-забрзување) Download Run now
- Java Транспортирање низ мембрана Download Run now
Microondas Java МИКРОБРАНОВИ Download Run now
- HTML Моларност (HTML5) Download Run now
- Java Моларност Download Run now
Molecular Motors Java Молекуларни мотори Download Run now
- HTML Поларност на молекули (HTML5) Download Run now
- Java Поларност на молекули Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML Молекули и светлост (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz Java Молекули и светлост Download Run now
- HTML Облици на молекул (HTML5) Download Run now
- Java Облици на молекул Download Run now
- Java Облици на молекул: Основи Download Run now
Movimento em 2D Java Движење во 2-D Download Run now
Movimento Java Шетач (променливо праволиниско движење) Download Run now
MRI Simplificada Java Едноставен МРИ Download Run now
- Flash Мој Соларен систем Download Run now
- Java Природна селекција Download Run now
- HTML НЕВРОН (HTML5) Download Run now
- Java НЕВРОН Download Run now
- Flash Нормални модови Download Run now
Fissão nuclear Java Нуклеарна фисија Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML Омов закон (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash Омов закон Download Run now
Controle Quântico-Óptico Java КВАНТНА ОПТИКА Download Run now
Pinça Óptica Java Оптички пинцети и апликации Download Run now
- Flash Нишало Download Run now
O Efeito Fotoeléctrico Java Фотоелектричен ефект Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML рН Скала (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java рН Скала Download Run now
- Java Тектонски плочи Download Run now
- Flash Распределба на веројатност Download Run now
Lançamento de Projéteis Flash Движење на проектил Download Run now
Tunelamento Quântico Java Квантно тунелирање и Бранови пакети Download Run now
Interferência Quântica Java Интерференција на квантни бранови Download Run now
- Flash Зрачење на електрицитети во движење Download Run now
Radioactive Dating Game Java Датирање со помош на радиоактивност-игра Download Run now
Ondas de Rádio Java Радио бранови & Електромагнетни полиња Download Run now
Plano Inclinado: Forças e Movimento Java Рампа: Движења и сили Download Run now
Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso (HTML5) HTML Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови (HTML5) Download Run now
Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso Java Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови Download Run now
Reações & taxas Java ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ И ПРОМЕНИ Download Run now
Resistência num condutor (HTML5) HTML Отпорност на жица (HTML5) Download Run now
Resistência num condutor Flash Отпорност на жица Download Run now
- Flash Резонанса Download Run now
Reações reversíveis Java Повратни (реверзибилни) процеси Download Run now
Revolução da Joaninha Java БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛ Download Run now
Dispersão de Rutherford (HTML5) HTML Рутерфордово расејување (HTML5) Download Run now
Dispersão de Rutherford Java Рутерфордово расејување Download Run now
Modelo de auto-impulso da partícula Java Модел на самодвижечки честички Download Run now
Semicondutores Java Полупроводници Download Run now
Sinais de circuito Java Сигнал и проводник Download Run now
Sais e Solubilidade Java Соли & растварање Download Run now
Ondas Sonoras Java Звучни бранови Download Run now
Estados da matéria Java Состојба на материјата Download Run now
States of Matter: Basics Java Состојба на материјата: Основи Download Run now
- Flash Штерн-Герлахов експеримент Download Run now
Stretching DNA Java Исправување на DNA Download Run now
- Java Раствори шеќер и сол Download Run now
- Java Тело на косина Download Run now
Momento Java МОМЕНТ НА СИЛАТА Download Run now
Travoltagem Java Пренесување на електрицитет Download Run now
- HTML Хидростатички притисок (HTML5) Download Run now
- Java Хидростатички притисок Download Run now
- Flash Собирање на вектори Download Run now
Interferência de Onda Java Интерференција на бранови Download Run now
Simulador de Onda numa Corda (HTML5) HTML Бранови на жица (HTML5) Download Run now
Simulador de Onda numa Corda Flash Бранови на жица Download Run now

Simulações ainda não traduzidas para Macedonian

As simulações remanescentes podem ser traduzidas utilizando o Utilitário de Tradução PhET.