fu (Friulian)

प्रकाशविद्युत परिणाम Java L'efiet fotoeletric Download Run now

ही PhET सादृश्ये Friulianमध्ये भाषांतरीत भाषातरीत झालेली नाहीत.

शिल्लक सादृशे PhET Translation Utility. वापरुन अनुवादीत करू शकता.