Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)

Конструкција на струјно коло (едносмерна струја) Слика од екранот Превземи Вградување
 • Кола
 • Сијалици
 • Батерии
HTML5 Badge Вратете се на HTML5 верзијата

Теми

 • Кола
 • Сијалици
 • Батерии
 • Склопки
 • Амперметар
 • Волтметар

Опис

Електронски комплет во вашиот компјутер! Изградете кола со отпорници, светилки, акумулатори и прекинувачи. Земете мерења со реални амперметри и волтметри. Погледни го колото како шематски дијаграм, или да се префрлиш на реален поглед.

Примери за целите на учење

 • Дискутирајте за основните електростатски односи.
 • Изградете кола од шематски цртежи.
 • Користете амперметар и волтметар да се извршат читања во колата.
 • Дајте размислување за да се објаснат мерењата и врските во колата.
 • Дискутирајте за основните електростатски односи во сериски и паралелни шеми.
 • Дадете размислување за да се објаснат мерењата во колата.
 • Одредете отпорност на заеднички објекти на "Извори вреќа".
Верзија 3.20

Совети за наставници

Преземи совети за наставници во PDF Преглед на контроли во симулациите, поедноставувања на моделот и увид во размислувањето на учениците ( PDF ).

Активности поднесени од наставниците

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ВШ
ДД-Вовед
Демо
Лаб
ДомР
Физика
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ВШ
ДД-Вовед
MC Физика
Visualization and Visual Illusions SIM Homework A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Kathy Perkins, Carl Wieman ДД-Вовед ДомР Физика
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ДД-Вовед
ВШ
ДомР
Лаб
Физика
Using PhET in Electricity Unit A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ДД-Вовед
ВШ
Лаб
Демо
Физика
Potential Difference in Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Archie Paulson, Kathrine Perkins, Steve Pollock ДД-Вовед Лаб Физика
Circuit 1 Properties of Electric Circuits (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ДД-Вовед
ВШ
Лаб
КП
Физика
Circuit activity 2 Series and Parallel Circuits using only CCK (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ВШ
ДД-Вовед
КП
Лаб
Физика
Circuit 1 Properties of electric Circuits using only CCK(Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ВШ
ДД-Вовед
КП
Лаб
Физика
Circuit activity 3 Combination Circuits using CCK only (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ДД-Вовед
ВШ
Лаб
КП
Физика
Circuit Activity 2 Series & Parallel Circuits (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ВШ
ДД-Вовед
Лаб
КП
Физика
Circuit activity 3 Combination Circuits (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ДД-Вовед
ВШ
Лаб
КП
Физика
Series and Parallel circuits basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Kristi Goodwin СШ Лаб Физика
Circuit inquiry for Middle school A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Jefferson County Middle School Workshop СШ Лаб Физика
Intro to Series and Parallel Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Elyse Zimmer ВШ Лаб Физика
How Can You Light A Bulb? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Julie Henderleiter СШ
K-5
Лаб
Guided
Физика
Exploring Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Rosemary Boardman СШ Guided Физика
Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Amy Jordan ВШ Лаб Физика
Circuits 3 Day Unit A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson K-5 Лаб Физика
Day 3: Conductors and Insulators A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson K-5 Лаб Физика
Day 1: Lighting a Bulb A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson K-5 Лаб Физика
Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson K-5 Лаб Физика
An investigation into Building Electric Circuits (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Karen King ВШ
СШ
Лаб Физика
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Elizabeth Hobbs ВШ Лаб Физика
Parallel Circuit Electrical Relationships A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Bill Braun ВШ Лаб
ДомР
Circuit design challenge A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Philip Kukulski ВШ Лаб
Друго
Физика
How do PhET simulations fit in my middle school program? Овој прилог дизајниран од PhET. Sarah Borenstein СШ Друго Географија
Биологија
Хемија
Физика
Circuit Construction Kit Simulation Homework Овој прилог дизајниран од PhET. Kathy Perkins, Carl Wieman ВШ
ДД-Вовед
ДомР Физика
Current in DC Circuits Овој прилог дизајниран од PhET. Chris Keller ДД-Вовед Лаб Физика
Električni otpor i Ohmov zakon Anita Sečan СШ Guided Физика
Discovering Ohm's Law Inquiry Lab Jeremy Booher СШ
ВШ
Лаб
Guided
Remote
Физика
Друго
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ВШ
СШ
Друго Физика
Биологија
Хемија
Understanding Circuits David Wirth ВШ
ДД-Вовед
ДомР
Лаб
Remote
Discuss
Физика
Circuits basics - Power Suchitra CHEPIN ВШ
ДД-Вовед
Remote
Лаб
Guided
Физика
DC Circuit Lab Sean Boston ДД-Вовед
ВШ
Лаб Физика
Virtual Circuit Lab Derek Martin ВШ
СШ
ДД-Вовед
Лаб
Guided
Физика
Combination Circuits and Kirchoff's Laws Aubry Farenholtz ДД-Вовед
ВШ
Guided Физика
Mjerenje struje i napona Anita Sečan СШ Guided Физика
Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits Amy Jordan ВШ Лаб Физика
Circuit Construction Kit (DC Circuits) PhET Lab Guy Belleman ВШ
СШ
Лаб Физика
Power in a Circuit Russell Sears ВШ ДомР
Лаб
Guided
Физика
Circuits lab manual with experimental& theoretical value comparison Fatih Gozuacik ДД-Вовед
ВШ
ДД-Нап
Дипл
Демо
Лаб
ДомР
Guided
Физика
Друго
Series and Parallel Circuits Basics Amanda ВШ
СШ
Лаб
Guided
Физика
Introduction to Current and Kirchhoff's Junction Rule Patricia Martinez СШ
ВШ
ДомР
Guided
Физика
A PhET-Based Laboratory Activity in Teaching Direct Current Circuits (Guided Inquiry with Formative Assessment) Sotero Jr. Malayao, Vel Marie C. Palisbo, Arlyn S. Pusta, Jonell B. Razo K-5 Guided Физика
Online Lab Series/Parallel Circuits Dorian McIntire ВШ
ДД-Вовед
СШ
Лаб
ДомР
Физика
Друго
Introduction to Current, Voltage, and Resistance Karen King ВШ Лаб Физика
Digital Curriculum Technology Circuits Alana Nabirali K-5 Лаб
Completing a circuit Annie Cai K-5 Лаб Физика
Combined Series and Parallel Circuits Jeffrey Hsi ДД-Вовед
ВШ
Лаб Физика
Circuit Virtual Lab (Ohm's Law) Alicia Grine ВШ
СШ
Лаб Физика
What Affects Resistance Ashley Teslicka ВШ Лаб Физика
Virtual Circuit Lab Joanna MacDonald ВШ Лаб Физика
Measuring Current in a Series Circuit Darya K. K-5 Лаб Физика
Electrical Circuits (Series vs Parallel) Constantina K-5 Лаб
Circuit Construction Kit Kevin Fairchild ВШ Лаб Физика
Explore voltage, current and resistance in DC circuit Chee Heong Lee СШ
ВШ
Лаб
Друго
DC Parallel Circuits Michael Noel ВШ Лаб Физика
Series Circuits Electrical Relationships Bill Braun ВШ Лаб
ДомР
Физика
Intro to Parallel & Series Circuits Lucien Blain ВШ Лаб
Circuit Simulation Lab James Giessner ВШ Лаб
Circuit Creator Sarah Stanhope ВШ Лаб
ΦΥΛΛΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ με το Circuit Construction Kit (Virtual Lab Version DC Only) Νικόλαος Κυπριωτάκης Друго
ВШ
СШ
Демо
Друго
Физика
Batteries in series and parallel dorina kosztin СШ
ДД-Вовед
ВШ
Лаб Физика
Exploring Current in a Parallel Circuit dorina kosztin ДД-Вовед
СШ
ВШ
Лаб Физика
Exploring Voltage in Series Circuits dorina kosztin ВШ
СШ
ДД-Вовед
Лаб
D.C Circuit Simulation 2 - Series and Parallel Pauline Seales ВШ Лаб
D.C Circuit Simulation 1 Pauline Seales ВШ Лаб
Charge and Energy Conservation in Circuits Inquiry Lori Andersen ВШ
ДД-Вовед
КП
Лаб
Физика
Series and Parallel Circuits Nicole Murawski ВШ Лаб Физика
Series and Parallel Circuits Inquiry Christopher Link СШ Лаб
Series Circuits Paul Longwell ВШ Лаб Физика
Intro to Circuits Patricia Martinez ВШ Лаб Физика
Resistance in Series Circuit Leslie Trexler ВШ Лаб
resistance in parallel circuit Leslie Trexler ВШ Лаб
Homework Activity I Tom OKuma, Kastro Hamed ДД-Вовед
K-5
ДомР Физика
Circuit Principles and Applications Nathan Balasubramanian ВШ Лаб Физика
Circuit rules - series and parallel Unknown Unknown СШ ДомР
Beginning circuits Leslie Trexler ВШ Лаб
Series and Parallel Circuits Robert Kennedy ВШ Лаб Физика
Circuit Construction Kit Gretchen Swanson ВШ Лаб Физика
Circuit Construction Kit: DC & AC Exploration curt miller ВШ Лаб Физика
Ohm's Law Stephan Graham ВШ Лаб Физика
circuits in parallel and in series Beta Keramati ДД-Вовед Лаб Физика
Electron Flow Rate through Simple Circuits Bill Brinkhorst, Jerry Taylor and Bill Brinkhorst ВШ ДомР Физика
CCK - Series & Parallel - Current Flow Steve Reeves ВШ ДомР Физика
les lois de la tension Iqbal Chemsi СШ Guided Физика
Puissance electrique Bernard Lacour Друго Лаб Физика
Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα Νικόλαος Κυπριωτάκης СШ КП
Лаб
Демо
ДомР
Друго
Физика
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ, Γενικός Οδηγός Οργάνωσης Διδασκαλίας Νικόλαος Κυπριωτάκης ВШ
СШ
Друго Физика
Αντίσταση των καλωδίων σύνδεσης Νικόλαος Κυπριωτάκης СШ
ВШ
Лаб
ДомР
Физика
Ανάλυση Απλών Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Νικόλαος Κυπριωτάκης СШ
ВШ
Лаб
ДомР
Физика
Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών Νικόλαος Κυπριωτάκης СШ
ВШ
Лаб
ДомР
Физика
Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά Νικόλαος Κυπριωτάκης ВШ
СШ
Лаб
ДомР
Физика
Επιβεβαίωση του Νόμου του Ohm Νικόλαος Κυπριωτάκης ВШ
СШ
Лаб
ДомР
Физика
Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης Νικόλαος Κυπριωτάκης СШ
ВШ
Лаб
ДомР
sperimenta e rispondi giuliana lo giudice ВШ Лаб
Guided
Физика
Circuiti in serie e in parallelo Giorgia Vagnoni СШ Guided Физика
Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā Ieva Leja СШ Лаб
Associação de Resistores - Série - Paralela e Mista Edson Fabrício Dias da Silva ДД-Вовед
Дипл
ВШ
Лаб
КП
ДомР
Физика
Associação de resistores e geradores. Anaximandro Dalri Merizio ВШ Лаб
Computer Simulations as a Tool to Assist Teaching Basics of Electromagnetism (Simulações Computacionais Como Ferramenta Auxiliar ao Ensino de Conceitos Básicos de Eletromagnetismo) Josué Antunes de Macêdo & Adriana Gomes Dickman СШ Лаб
Друго
КП
Демо
Физика
Circuits Scape Room Manel Ibanez СШ Лаб Физика
Hoja de trabajo José Ricardo Gutiérrez Torres ДД-Вовед
ВШ
Демо
Guided
Математика
Физика
Guía Docente Electricidad karla Sanchez ВШ Лаб Физика
CIRCUITOS RESISTIVOS DE C.C. Adolfo Fajardo ДД-Вовед Discuss
ДомР
Физика
Resistencias en serie y en paralelo Cinthia Reyes ВШ ДомР Физика
Elektriska kretsar Ingrid Johansson ВШ ДомР Физика

Јазик Download or Run Совети
Kurdish (Turkey) Сите Kurdish (Turkey) Download Run now Amûra Avakirina Gêjenê (Tenê DC)
Албански Сите shqip Download Run now Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (Vetem DC)
Амхарички Сите Amharic Download Run now የመስመር ግንባታ መሣሪያ (ዲሲ ብቻ)
Англиски Сите English Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Арапски Сите العربية Download Run now طقم ادوات انشاء دائرة كهربائية
Африкански Сите Afrikaans Download Run now Stroombaan Konstruksie Kit (DS alleen)
Баскијски Сите Euskara Download Run now KZ-zirkuituak eraikitzeko tresneria
Беларуски Сите беларускі Download Run now Зборка ланцуга пастаяннага току
Босански Сите Bosanski Download Run now Komplet zа jednosmjernu struju
Бугарски Сите български Download Run now Инструментариум за конструиране на ел. вериги (само DC)
Виетнамски Сите Tiếng Việt Download Run now Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.
Галициски Сите Gallegan Download Run now Construción Circuito (DC)
Германски Сите Deutsch Download Run now Stromkreis Baukasten (Gleichstrom)
Грузиски Сите ქართული Download Run now წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC)
Грчки Сите Ελληνικά Download Run now Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC)
Дански Сите Dansk Download Run now Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm)
Ерменски Сите Armenian Download Run now Հաստատուն հոսանքի շղթաների կառուցման լաբարատորիյա
Естонски Сите Eesti Download Run now Virtuaalne vooluringi labor (DC)
Индонезиски Сите Bahasa Indonesia Download Run now Rangkaian Kit Konstruksi (Hanya DC)
Ирски Сите Gaeilge Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Италијански Сите italiano Download Run now Kit per circuiti elettrici (corrente continua)
Јапонски Сите 日本語 Download Run now 直流回路キット
Каннада Сите Kannada Download Run now construction kit (only DC)
Каталонски Сите català Download Run now Kit de construcció de circuits (sols CC)
Кинески - Поедноставен Сите 中文 (中国) Download Run now 电路实验(仅直流)
Кинески - Традиционален Сите 中文 (台灣) Download Run now 電路組裝套件(直流電)
Кмерски Сите Khmer Download Run now ឧបករណ៍​បង្កើត​សៀគ្វី (តែ​ចរន្ត​ជាប់​ DC ប៉ុណ្ណោះ)
Корејски Сите 한국어 Download Run now 회로 제작 키트(DC)
Курдски Сите کوردی Download Run now دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها)
Лао Сите Lao Download Run now ວົງຈອນໄຟຟ້າ Kit (DC ເທົ່ານັ້ນ)
Латвиски Сите Latviešu Download Run now Ķēdes veidošanas komplekts (tikai līdzstrāva)
Малајски Сите Bahasa Melayu Download Run now Kit Pembinaan Litar (AT Sahaja)
Маорски Сите Maori Download Run now Huinga Waihanga Ara Iahiko (DC Anake)
Марати Сите मराठी Download Run now मंडल जोडणी संच (DC फक्त)
Монголски Сите Монгол (Монгол) Download Run now Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл
Норвешки Бокмол Сите Norsk bokmål Download Run now Kretsbyggeren (kun likestrøm)
Норвешки Ниноршк Сите Norwegian Nynorsk Download Run now Krinsbyggjaren (kun likestraum)
Персиски Сите فارسی Download Run now (DC) کیت ساخت مدار
Полски Сите polski Download Run now Zestaw symulacyjny obwodów - tylko napięcia stałe
Португалски Сите português Download Run now Circuitos de Corrente Contínua (DC)
Португалски (Бразил) Сите português (Brasil) Download Run now Kit de Construção de Circuito (DC)
Романски Сите română Download Run now Trusa de Constructie Circuite (doar DC)
Руски Сите русский Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Словачки Сите Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)
Словенечки Сите Slovenščina Download Run now Kontrukcijsko orodje tokokrogov (le enosmerno)
Српски Сите Српски Download Run now Комплет за једносмерну струју
Тајландски Сите ไทย Download Run now ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก
Тамилски Сите Tamil Download Run now சுற்று கட்டுமானம் கிட்டை (நேர்மின்னோட்டம்மட்டும்)
Туркменистански Сите Turkmen Download Run now Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin)
Турски Сите Türkçe Download Run now Devre Yapım Kiti (sadece DC)
Украински Сите українська Download Run now Електричні кола постійного струму
Унгарски Сите magyar Download Run now Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre)
Фински Сите suomi Download Run now Piirirakennussarja (vain DC)
Француски Сите français Download Run now Kit de construction de circuit (CC seulement)
Хаити Сите Haitian Download Run now Zouti pou bati sikui (DC sèlman)
Хебрејски Сите עברית Download Run now קיט בנית מעגל זרם ישיר בלבד
Холандски Сите Nederlands Download Run now Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning)
Хрватски Сите hrvatski Download Run now Dizajniranje srujnih krugova (samo DC)
Чешки Сите čeština Download Run now Konstrukce obvodů (stejnosměrných)
Шведски Сите svenska Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Шпански Сите español Download Run now Kit de construccion de circuitos (sólo CC)
Шпански (Мексико) Сите español (México) Download Run now Kit de construccion de circuitos (sólo CC)
Шпански (Перу) Сите español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC)

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Развоен Тим Библиотеки од трети лица Благодарност до
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Kathy Perkins
 • Sam Reid (developer/lead)
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Wendy Adams