How do PhET simulations fit in my middle school program?


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов How do PhET simulations fit in my middle school program?
Опис I wanted to share how I use the PhET sims in my school. This shows the topics we address in our grades 6-8 and lists the sims that help us. I have more activities on the PhET website that show specifically what I do in class, so this is just meant to be helpful to see the scope of my use.
Предмет Биологија, Географија, Физика, Хемија
Ниво Средна школа
Тип Alignment
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови sample use
Симулации КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5), КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ, Алфа зрачење, Area Builder (HTML5), Arithmetic (HTML5), АРИТМЕТИКА, Atomic Interactions (HTML5), Интеракција меѓу атомите, Рамнотежа (HTML5), Рамнотежа, Изедначување на хемиски равенки (HTML5), Изедначување на хемиски равенки, Закони на идеален гас, Балони и статички електрицитет (HTML5), Балони и статички електрицитет, Енергетски нивоа, Просто струјно коло (Батерија-Отпорник), Напон на батеријата, Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5), Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer), Bending Light (HTML5), Прекршување на светлината, Бета зрачење, Blackbody Spectrum (HTML5), Зрачење на црно тело, Состојби на квантни врски, Build a Fraction (HTML5), Направи дел, Направи молекул, Направи атом (HTML5), Направи атом, Потисок, Функции,изводи,интеграли, Кондензатор, Charges and Fields (HTML5), Електрични полиња на точкести електрицитети, Конструкција на струјно коло (AC+DC), Конструкција на струјно коло-лабораторија (AC+DC), Конструкција на струјно коло (едносмерна струја), Конструкција на струјно коло-лабораторија (едносмерна струја), Collision Lab (HTML5), Судари во механиката, Како ги гледаме боите (HTML5), Како ги гледаме боите, Concentration (HTML5), Концентрација, Проводливост, Двојни јами и ковалентни врски, Интерполација на податоци, Давидсон-Гермер: Електронска дифракција, Густина, Неонски ламби и други ламби на празнење, ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ, Електрично поле, Електричен хокеј, Видови облици на енергија (HTML5), Видови облици на енергија, Енергија во скејт-паркот, Енергија во скејт-паркот: Основна верзија (HTML5), Енергија во скејт-паркот: Основна верзија, Процена, Фарадеева Електромагнетна лабораторија, Faraday's Law (HTML5), Фарадеев закон за електромагнетна индукција, Проток на флуиди и притисок, Сила 1-D. II Њутнов закон, Движења и сили, Сили и движење - Основи (HTML5), Сили и движење - Основи, Fourier: Making Waves (HTML5), ФУРИОВА СИНТЕЗА -ПРАВЕЊЕ НА БРАНОВИ, Fraction Matcher (HTML5), Сложување на делови, Fractions: Intro (HTML5), Делови - Вовед, Триење (HTML5), Триење, Gas Properties (HTML5), Особини на идеален гас, Особини на гените - Основи (HTML5), Особини на гените - Основи, РЕГУЛАЦИЈА НА ЛАКТОЗА - ГЕНСКИ МАШИНИ Gene Machine: The Lac Operon, Генератор, Geometric Optics (HTML5), Геометриска оптика, Глечери, Graphing Lines (HTML5), Graphing Lines, График на квадратна функција, Гравитација и орбити (HTML5), Гравитација и орбити, Лабораторија за гравитациона сила (HTML5), Лабораторија за гравитациона сила, Ефект на стаклена градина, Модел на атомот на Водород, Изотопи и атомски маси, Пренесување на електрицитет (HTML5), Пренесување на електрицитет, Движење на Буба мара 2D, Ласери, Least-Squares Regression (HTML5), Месечева сонда, Магнет и компас, Магнети и Електромагнети, Masses and Springs (HTML5), ПРУЖИНИ & ТЕГОВИ, Лавиринт ( брзина-забрзување), Транспортирање низ мембрана, МИКРОБРАНОВИ, Моларност (HTML5), Моларност, Молекуларни мотори, Поларност на молекули, Облици на молекул (HTML5), Облици на молекул, Molecule Shapes: Basics (HTML5), Облици на молекул: Основи, Молекули и светлост (HTML5), Молекули и светлост, Движење во 2-D, Шетач (променливо праволиниско движење), Едноставен МРИ, Мој Соларен систем, Natural Selection (HTML5), Природна селекција, НЕВРОН, Нормални модови, Нуклеарна фисија, Омов закон (HTML5), Омов закон, КВАНТНА ОПТИКА, Оптички пинцети и апликации, Нишало, рН Скала (HTML5), рН Скала, pH Scale: Basics (HTML5), Фотоелектричен ефект, Тектонски плочи, Plinko Probability (HTML5), Распределба на веројатност, Projectile Motion (HTML5), Движење на проектил, Квантно тунелирање и Бранови пакети, Интерференција на квантни бранови, Зрачење на електрицитети во движење, Радио бранови & Електромагнетни полиња, Датирање со помош на радиоактивност-игра, Рампа: Движења и сили, Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови (HTML5), Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови, ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ И ПРОМЕНИ, Отпорност на жица (HTML5), Отпорност на жица, Резонанса, Повратни (реверзибилни) процеси, Рутерфордово расејување, Полупроводници, Сигнал и проводник, Соли & растварање, Звучни бранови, States of Matter (HTML5), Состојба на материјата, States of Matter: Basics (HTML5), Состојба на материјата: Основи, Штерн-Герлахов експеримент, Исправување на DNA, Раствори шеќер и сол, Тело на косина, МОМЕНТ НА СИЛАТА, Хидростатички притисок (HTML5), Хидростатички притисок, Собирање на вектори, Wave Interference (HTML5), Интерференција на бранови, Бранови на жица (HTML5), Бранови на жица


Автори Sarah Borenstein
Школо / Организација Campus Middle School
Поставено 19.10.15
Обновено 6.4.22