Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based)
Опис Written for legacy sims, not the html5 ones. These are the clicker questions that I use in my PhET activities. I update this activity as I add questions. This year, I put them in the order that I use them and included a scope and sequence for my course. I also linked the slides to the activities.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Multiple-Choice Concept Questions
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови concept, phet activity, physics
Симулации КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5), КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ, Алфа зрачење, Рамнотежа (HTML5), Рамнотежа, Изедначување на хемиски равенки (HTML5), Изедначување на хемиски равенки, Закони на идеален гас, Балони и статички електрицитет (HTML5), Балони и статички електрицитет, Bending Light (HTML5), Прекршување на светлината, Направи молекул, Направи атом (HTML5), Направи атом, Потисок, Calculus Grapher (HTML5), Функции,изводи,интеграли, Charges and Fields (HTML5), Електрични полиња на точкести електрицитети, Конструкција на струјно коло (AC+DC), Конструкција на струјно коло-лабораторија (AC+DC), Circuit Construction Kit: DC (HTML5), Конструкција на струјно коло (едносмерна струја), Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5), Конструкција на струјно коло-лабораторија (едносмерна струја), Curve Fitting (HTML5), Интерполација на податоци, Density (HTML5), Густина, Електричен хокеј, Енергија во скејт-паркот, Енергија во скејт-паркот: Основна верзија (HTML5), Енергија во скејт-паркот: Основна верзија, Процена, Фарадеева Електромагнетна лабораторија, Faraday's Law (HTML5), Фарадеев закон за електромагнетна индукција, Проток на флуиди и притисок, Движења и сили, Сили и движење - Основи (HTML5), Сили и движење - Основи, ФУРИОВА СИНТЕЗА -ПРАВЕЊЕ НА БРАНОВИ, Триење (HTML5), Триење, Gas Properties (HTML5), Особини на идеален гас, Geometric Optics (HTML5), Геометриска оптика, Geometric Optics: Basics (HTML5), Гравитација и орбити (HTML5), Гравитација и орбити, Лабораторија за гравитациона сила (HTML5), Лабораторија за гравитациона сила, Gravity Force Lab: Basics (HTML5), Isotopes and Atomic Mass (HTML5), Изотопи и атомски маси, Пренесување на електрицитет (HTML5), Пренесување на електрицитет, Движење на Буба мара 2D, Masses and Springs (HTML5), ПРУЖИНИ & ТЕГОВИ, Лавиринт ( брзина-забрзување), Моларност (HTML5), Моларност, Поларност на молекули (HTML5), Поларност на молекули, Облици на молекул (HTML5), Облици на молекул, Шетач (променливо праволиниско движење), Pendulum Lab (HTML5), Нишало, рН Скала (HTML5), рН Скала, Projectile Motion (HTML5), Движење на проектил, Рампа: Движења и сили, Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови (HTML5), Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови, ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ И ПРОМЕНИ, Резонанса, БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛ, Соли & растварање, Звучни бранови, States of Matter (HTML5), Состојба на материјата, States of Matter: Basics (HTML5), Раствори шеќер и сол, Хидростатички притисок (HTML5), Хидростатички притисок, Vector Addition (HTML5), Собирање на вектори, Wave Interference (HTML5), Интерференција на бранови, Бранови на жица (HTML5)


Автори Trish Loeblein
Школо / Организација PhET
Поставено 4.8.08
Обновено 18.4.23