Pràctica llei d'Ohm


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Pràctica llei d'Ohm
설명 Pràctica llei d'Ohm on aplicar competències bàsiques de representació gràfica i interpretació.
주제 기타목록 구분 물리학
수준 고교
유형 논의 조언목록 구분 숙제목록 구분 안내된 활동
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 카탈로니아어
키워드 Ohm
시뮬레이션 옴의 법칙 (HTML5)


저자(들) Nil Toro
연락 이메일 niltoro@santgervasi.org
학교/기관 Escola Sant Gervasi
제출일 19. 12. 3
업데이트 날자 19. 12. 3