חקר כוח חיכוך


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 חקר כוח חיכוך
설명 מיועד לתלמידים בכיתות הלומדות פיזיקה בחטיבת הביניים בהעמקה
주제 물리학
수준 중학
유형 숙제목록 구분 실험
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 헤브라이어
키워드 כוח חיכוך
시뮬레이션 1차원에서의 힘


저자(들) Elena Cher
학교/기관 mekif het ashdod
제출일 17. 2. 9
업데이트 날자 17. 2. 9