Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα
설명 Οδηγίες για την κατασκευή απλών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος για την κατανόηση των εννοιών της ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και της τάση ηλεκτρικής πηγής.
주제 물리학
수준 중학
유형 실험
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 영어
키워드 ένταση목록 구분 ηλεκτρικό κύκλωμα목록 구분 τάση πηγής
시뮬레이션 회로제작 키트(DC) 가상 실험


저자(들) Pappas Panagiotis
연락 이메일 panospappas@yahoo.gr
학교/기관 Rodion Paideia
제출일 14. 10. 12
업데이트 날자 14. 10. 12