Εργαστήριο Πυκνότητας


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Εργαστήριο Πυκνότητας
설명 Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
주제 물리학
수준 초등
유형 실험
정답 포함 아니요
언어 그리스어
키워드 Όγκος목록 구분 Μάζα목록 구분 Πυκνότητα
시뮬레이션 밀도


저자(들) Ιωάννης Λεύκος
연락 이메일 lefkos@eled.auth.gr
학교/기관 School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
제출일 12. 10. 9
업데이트 날자 12. 10. 9