Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα
설명 Πειραματισμός με εκφορτίσεις – Διατήρηση μια Συνεχιζόμενης Εκφόρτισης - Ηλεκτρική Πηγή - Ηλεκτρικά Κυκλώματα
주제 물리학
수준 중학
유형 개념 질문목록 구분 기타목록 구분 숙제목록 구분 시범목록 구분 실험
정답 포함 아니요
언어 그리스어
키워드 Ηλεκτρικό ρεύμα목록 구분 Ηλεκτρισμός목록 구분 Φυσική목록 구분 εκφορτίσεις
시뮬레이션 회로 제작 키트(DC)목록 구분 회로제작 키트(DC) 가상 실험


저자(들) Νικόλαος Κυπριωτάκης
학교/기관 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
제출일 11. 11. 28
업데이트 날자 11. 11. 28