طیف جسم سیاه - جسم سیاه | Planck's Law | Wien's Law - PhET Interactive Simulations

طیف جسم سیاه

طیف جسم سیاه simulation

Topics

  • جسم سیاه
  • Planck's Law
  • Wien's Law
  • Electromagnetic Radiation
  • مکانیک کوانتومی
  • نجوم

Sample Learning Goals

  • شبیه سازی . تابش جسم سیاه. اهداف یادگیری:
  • توصیف کند با افزایش دما برای تابش جسم سیاه چه اتفاقی می افتد. برای شکل منحنی و قله ی منحنی چه رخ می دهد. با کاهش دما چه اتفاقی برای تابش جسم سیاه می افتد؟ دمای لامپ حبابی را حدود 3000 کلوین قرار دهید. بر اساس این اطلاعات ، آیا لامپ حبابی کارآمد است. چرا لامپ حبابی گرم می شود؟ تصور کنید دو جسم داغ درخشان می بینید، یکی از آنها نارنجی و دیگری آبی می درخشد. کدام یک داغ تر است.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.9