CONSERVATION OF MECHANICAL ENERGY


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان CONSERVATION OF MECHANICAL ENERGY
شرح A CONSERVATION OF MECHANICAL ENERGY LAB REPORT
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 120
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Conservation، energy، mechanical، simulation
شبیه سازی ها انرژی در پیست اسکیت: مقدماتی (HTML5)


نویسنده Shatha ElAtrash
مدرسه / سازمان University of Sharjah
ارسال شده 11/26/20
بروزرسانی شده 11/26/20