Conservative and non-conservative forces


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Conservative and non-conservative forces
شرح
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
پاسخ ها شامل آری
زبان انگلیسی
کلید واژه Conservative and non-conservative forces
شبیه سازی ها انرژی در پیست اسکیت: مقدماتی (HTML5)


نویسنده Osama Abdulghani
مدرسه / سازمان Mohamad Mansour
ارسال شده 11/9/20
بروزرسانی شده 11/9/20