projectil motion lab report form


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان projectil motion lab report form
شرح It's a lab report form concerns the time of flight of the projectile motion.
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل آری
زبان انگلیسی
کلید واژه lab report projectile
شبیه سازی ها حرکت پرتابه (HTML5)


نویسنده Mujtaba Abbas
مدرسه / سازمان mujtaba
ارسال شده 10/20/20
بروزرسانی شده 10/20/20