projectil motion lab report form


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề projectil motion lab report form
Mô tả It's a lab report form concerns the time of flight of the projectile motion.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá lab report projectile
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Mujtaba Abbas
Trường / Tổ chức mujtaba
Ngày đăng ký 20/10/2020
Ngày cập nhật 20/10/2020