Collision Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Collision Lab
شرح The first document is formatted Landscape, the second portrait.
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه momentum، velocity
شبیه سازی ها آزمایشگاه برخورد


نویسنده Elizabeth Hobbs
مدرسه / سازمان Washington High School, MO
ارسال شده 1/20/15
بروزرسانی شده 1/20/15