การทดลองOnline 1 เรื่อง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย


Download all files as a compressed .zip


Title การทดลองOnline 1 เรื่อง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย
Description วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค (simple harmonic motion, SHM) ของลูกตุ้ม นาฬิกาชนิดธรรมดา (simple pendulum) 2. เพื่อหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ณ ตำแหน่งที่ทำการทดลอง 3. เพื่อให้นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่ออธิบายตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อการเคลื่อนที่แบบลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย
Subject Physics
Level High School
Type Lab
Duration 120 minutes
Answers Included No
Language Thai
Keywords ลูกตุ้มอย่างง่าย, Pendulum
Simulation(s) Pendulum Lab (HTML5)


Author(s) Sayyai Chaiwan
School / Organization Yupparaj Wittayalai school
Date submitted 7/19/20
Date updated 7/19/20