Bosanski (Bosnian)

Solução ácido-base (HTML5) HTML KISELO-BAZNI RASTVORI (HTML5) Download Run now
Solução ácido-base Java KISELO-BAZNI RASTVORI Download Run now
Radiação alfa Java ALFA-RASPAD Download Run now
Construtor de Áreas (HTML5) HTML "Majstor" za površine (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Álgebra (HTML5) HTML Matematički model površina - Algebra (HTML5) Download Run now
- HTML Matematički model površina - Decimalni brojevi (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Introdução (HTML5) HTML Matematički model površina - Uvod (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Multiplicação (HTML5) HTML Matematički model površina - Množenje (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML Aritmetika (HTML5) Download Run now
- Flash ARITMETIKA Download Run now
Interações Atómicas (HTML5) HTML Interakcije atoma (HTML5) Download Run now
Interacções Atómicas Java Međuatomska djelovanja Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML Ravnoteža (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java Ravnoteža Download Run now
- HTML IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA (HTML5) Download Run now
Equilíbrar Java IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA Download Run now
Balões e Flutuação Java GASNI ZAKONI Download Run now
Balões e Eletricidade Estática (HTML5) HTML Baloni i statički elektricitet (HTML5) Download Run now
Balões e eletricidade estática Java Baloni i statički elektricitet Download Run now
Estrutura de Bandas Java ENERGETSKI NIVOI Download Run now
Circuito Bateria-Resistor Java Prosto strujno kolo (bаterijа - otpornik) Download Run now
Voltagem de bateria Java Napon baterije Download Run now
Beer's Law Lab (HTML5) HTML Lаmber-Berov zаkon (Lambert-Beer) (HTML5) Download Run now
- Java Lаmber-Berov zаkon (Lambert-Beer) Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Prelamanje svjetlosti (HTML5) Download Run now
Desviando Luz Java Prelamanje svjetlosti Download Run now
Beta Decay Java BETA-RASPAD Download Run now
- HTML ZRAČENJE CRNOG TIJELA (HTML5) Download Run now
Radiação do Corpo Negro Flash ZRAČENJE CRNOG TIJELA Download Run now
Estados Quânticos Ligados Java VEZANA STANJA (kvantnomehanički pristup) Download Run now
- HTML Napravi razlomak (HTML5) Download Run now
Construa uma Fracção Java Napravi razlomak Download Run now
Construir uma Molécula Java Napravi molekulu Download Run now
Constrói um átomo (HTML5) HTML Izgradi atom (HTML5) Download Run now
Constrói um átomo Java Napravi atom Download Run now
Impulsão Flash Potisak Download Run now
- Flash FUNKCIJE, IZVODI, INTEGRALI - GRAFIČKI Download Run now
- Java KONDENZATOR Download Run now
- HTML KONDENZATOR: Osnove (HTML5) Download Run now
- HTML Naelektrisanja i polja (HTML5) Download Run now
- Flash ELEKTRIČNA POLJA TAČKASTIH NAELEKTRISANJA Download Run now
Circuitos AC/DC (DC e AC) Java Komplet zа električnu struju (AC+DC) Download Run now
Kit de construção de circuitos Java Komplet zа električnu struju (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Kit de Construção de Circuitos: DC (HTML5) HTML Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC) (HTML5) Download Run now
Circuitos de Corrente Contínua (DC) Java Komplet zа jednosmjernu struju Download Run now
Kit de Construção de Circuitos: DC - Virtual Lab (HTML5) HTML Komplet za jednosmjernu struju (DC) - Virtuelna laboratorija (HTML5) Download Run now
Kit de construção de circuitos (Só DC), Laboratório virtual Java Komplet zа jednosmjernu struju (DC Only), Virtual Lab Download Run now
- Flash SUDARI U MEHANICI Download Run now
Percepção de cor (HTML5) HTML Kako vidimo boje (HTML5) Download Run now
Percepção de cor Java KAKO VIDIMO BOJE Download Run now
Concentração (HTML5) HTML Koncentracija (HTML5) Download Run now
- Java Koncentracija Download Run now
Conductividade Java Provodljivost Download Run now
- HTML Kulonov zakon (HTML5) Download Run now
Poços duplos e Ligações Covalentes Java DVOSTRUKA JAMA I KOVALENTNA VEZA Download Run now
- Flash Interpolаcijа podаtаkа polinomom (krivom) Download Run now
Experimento de Davisson-Germer Java DEJVISON-DŽERMEROV EKSPERIMENT Davisson-Germer Experiment Download Run now
Densidade Flash Gustina Download Run now
- HTML Difuzija (HTML5) Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps Java NEONSKA SVJETLA & DRUGE LAMPE SA PRAŽNJENJEM U GASU Download Run now
- Java ISHRANA & VJEŽBANJE Download Run now
campo-e Java Električno polje Download Run now
Hockey Elétrico Java Električni hokej je bolji od električne stolice! Download Run now
Formas de energia e transformações de energia (HTML5) HTML ENERGIJA, VRSTE I PROMJENE (HTML5) Download Run now
Formas de energia e transformações de energia Java ENERGIJA, VRSTE I PROMJENE Download Run now
Energia do Parque de Skate Java Energija u skejt-parku Download Run now
Energia do Parque de Skate: Básico (HTML5) HTML Energija u skejt-parku: Osnovna verzija (HTML5) Download Run now
Energia do Parque de Skate: Básico Java Energija u skejt-parku: Osnovna verzija Download Run now
Explorador de Igualdades (HTML5) HTML Istraživač jednačina (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades: Noções Básicas (HTML5) HTML Istraživač jednačina: Osnove (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades. Duas Variáveis (HTML5) HTML Istraživač jednačina: Dvije promjenljive (HTML5) Download Run now
- Flash Grafik kvadratne funkcije Download Run now
- Flash Poređenje i procjena Download Run now
- HTML Novčići (Algebarski izrazi) (HTML5) Download Run now
Laboratório de Eletromagnetismo Java Fаrаdejevа elektromаgnetnа lаborаtorijа Download Run now
- HTML Faradejev zakon (HTML5) Download Run now
Lei de Faraday Flash Fаrаdejev zаkon elektromаgnetne indukcije Download Run now
- Java Protok fluida i pritisak Download Run now
Aplicação de Forças em uma Dimensão Java SILA 1-D. II Njutnov zakon Download Run now
Forças e Movimento Java SILE I KRETANJE Download Run now
Forças e Movimento: Noções Básicas (HTML5) HTML Sile i kretanje - Osnove (HTML5) Download Run now
- Java Sile i kretanje - Osnove Download Run now
Séries de Fourier: Fazendo Ondas Java FURIJE-OVA SINTEZA - PRAVLJENJE TALASA Download Run now
- HTML Razlomci (HTML5) Download Run now
Fracção Combinada Java Sparivanje razlomaka Download Run now
- HTML Razlomci: Jednakosti (HTML5) Download Run now
- HTML Razlomci: Uvod (HTML5) Download Run now
Introdução a Fracções Java Razlomci - Uvod Download Run now
- HTML Razlomci: Mješoviti brojevi (HTML5) Download Run now
- HTML Trenje (HTML5) Download Run now
Atrito Flash Trenje (koncept) Download Run now
- HTML Graditelj funkcija (HTML5) Download Run now
- HTML Graditelj jednačina: osnove (HTML5) Download Run now
- HTML Gas - uvod (HTML5) Download Run now
- HTML Osobine gasa (HTML5) Download Run now
Propriedades do gás Java OSOBINE IDEALNOG GASA Download Run now
- HTML Osobine gena - Osnove (HTML5) Download Run now
- Java Osobine gena - Osnove Download Run now
- Java REGULACIJA LAKTOZE- GENSKE MAŠINE Gene Machine: The Lac Operon Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
geometric-optics Flash Geometrijska optika Download Run now
- Java GLEČERI Download Run now
- HTML Crtanje pravih (HTML5) Download Run now
- Java Crtanje pravih Download Run now
- HTML Grafik kvadratne funkcije (HTML5) Download Run now
- HTML Prava-nagib-odsječak (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas (HTML5) HTML Gravitacija i orbite (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas Java Gravitacija i orbite Download Run now
Laboratório de Força Gravítica (HTML5) HTML Gravitacija (HTML5) Download Run now
Laboratório de Força Gravítica Java GRAVITACIONA LABORATORIJA Download Run now
O Efeito de Estufa Java EFEKAT STAKLENE BAŠTE Download Run now
- HTML Hukov zakon (HTML5) Download Run now
Modelos do Átomo de Hidrogênio Java MODELI ATOMA VODONIKA Download Run now
- HTML Izotopi i atomska masa (HTML5) Download Run now
Isótopos e Massa Atómica Java IZOTOPI I ATOMSKE MASE Download Run now
Travoltagem (HTML5) HTML Džontra, dakle, Volta (HTML5) Download Run now
Movimento em 2D da Ladybug Java BUBAMARA - KRETANJE 2D Download Run now
Lasers Java LASERI Download Run now
- HTML Regresija najmanjih kvadrata (HTML5) Download Run now
Módulo Lunar Flash MJESEČEV MODUL Download Run now
Magnet and Compass Java Magnet i kompas Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Magneti i elektromagneti Download Run now
- HTML Dopuni do 10 (HTML5) Download Run now
- HTML Mase i opruge (HTML5) Download Run now
- HTML Mase i opruge: Osnove (HTML5) Download Run now
- Flash OPRUGE & TEGOVI Download Run now
Jogo do Labirinto Java Lavirint (brzina - ubrzanje) Download Run now
- Java Transport kroz membranu Download Run now
Microondas Java MIKROTALASI Download Run now
- HTML Molarnost (HTML5) Download Run now
- Java Molarnost Download Run now
Molecular Motors Java MOLEKULARNI MOTORI (ENZIMI) Download Run now
- HTML Polarnost molekule (HTML5) Download Run now
- Java Polarnost molekule Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML Molekule i svjetlost (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz Java Molekule i svjetlost Download Run now
- HTML Oblici molekule (HTML5) Download Run now
- Java Oblici molekule Download Run now
- HTML Oblici molekule: Osnove (HTML5) Download Run now
- Java Oblici molekule: Osnove Download Run now
Movimento em 2D Java Kretanje u 2-D Download Run now
Movimento Java Šetаč (promjenljivo prаvolinijsko kretаnje) Download Run now
MRI Simplificada Java MRI-NAJJEDNOSTAVNIJE Download Run now
- Flash Moj Solarni sistem Download Run now
- Java PRIRODNA SELEKCIJA Download Run now
- HTML Neuron (HTML5) Download Run now
- Java NEURON Download Run now
- Flash Normalni modovi Download Run now
Fissão nuclear Java Nuklearni raspad Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML Omov zakon (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash Omov zakon Download Run now
Controle Quântico-Óptico Java KVANTNA OPTIKA Download Run now
Pinça Óptica Java OPTIČKE PINCETE I APLIKACIJE Download Run now
- HTML Matematičko klatno (HTML5) Download Run now
- Flash Klatno Download Run now
O Efeito Fotoeléctrico Java FOTOELEKTRIČNI EFEKAT Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH skala (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java pH SKALA Download Run now
- HTML pH skala: Osnove (HTML5) Download Run now
- Java Tektonske ploče Download Run now
- HTML Plinko vjerovatnoća (HTML5) Download Run now
- Flash RASPODJELA VJEROVATNOĆE Download Run now
- HTML Kretanje projektila (HTML5) Download Run now
Lançamento de Projéteis Flash Kretаnje projektilа Download Run now
- HTML Igralište proporcije (HTML5) Download Run now
Tunelamento Quântico Java KVANTNI TUNEL EFEKAT I TALASNI PAKET Download Run now
Interferência Quântica Java KVANTNO-TALASNA INTERFERENCIJA Download Run now
- Flash ZRAČENJE NAELEKTRISANJA U KRETANJU Download Run now
Radioactive Dating Game Java DATIRANJE POMOĆU RADIOAKTIVNOSTI - IGRA Download Run now
Ondas de Rádio Java RADIO TALASI & ELEKTROMAGNETNA POLJA Download Run now
Plano Inclinado: Forças e Movimento Java STRMA RAVAN: SILE I KRETANJE Download Run now
Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso (HTML5) HTML Reaktanti, produkti reakcije i viškovi (HTML5) Download Run now
Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso Java REAKTANTI,PRODUKTI REAKCIJE I VIŠKOVI Download Run now
Reações & taxas Java HEMIJSKE REAKCIJE I PROMJENE Download Run now
Resistência num condutor (HTML5) HTML Otpornost žice (HTML5) Download Run now
Resistência num condutor Flash Omov zakon Download Run now
- Flash Rezonanca Download Run now
Reações reversíveis Java POVRATNI (REVERZIBILNI) PROCESI Download Run now
Revolução da Joaninha Java BUBAMARA NA RINGIŠPILU Download Run now
Dispersão de Rutherford (HTML5) HTML Rаderfordovo (Rutherford) rаsijanje (HTML5) Download Run now
Dispersão de Rutherford Java Rаderfordovo (Rutherford) rаsijanje Download Run now
Modelo de auto-impulso da partícula Java MODEL SAMOPOKRETNIH ČESTICA Download Run now
Semicondutores Java POLUPROVODNICI Download Run now
Sinais de circuito Java Signal i provodnik Download Run now
Sais e Solubilidade Java SOLI & OTAPANJE Download Run now
Ondas Sonoras Java ZVUČNI TALASI Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML Agregatna stanja (HTML5) Download Run now
Estados da matéria Java Agregatna stanja Download Run now
- HTML Agregatna stanja: osnovni nivo (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java Agregatna stanja: osnovni nivo Download Run now
- Flash ŠTERN-GERLAHOV EKSPERIMENT Download Run now
Stretching DNA Java ISTEZANJE DNA Download Run now
- Java Rastvori šećera i soli Download Run now
- Java Tijelo na strmoj ravni Download Run now
Momento Java MOMENT SILE Download Run now
Travoltagem Java DŽONTRA, ZNAČI, VOLTA Download Run now
- HTML Trigonometrijske funkcije (HTML5) Download Run now
- HTML Pritisak (HTML5) Download Run now
- Java Hidrostatički pritisak Download Run now
- HTML Pijaca, šoping i trke (HTML5) Download Run now
- Flash Sabiranje vektora Download Run now
- HTML Interferencija talasa (HTML5) Download Run now
Interferência de Onda Java INTERFERENCIJA TALASA Download Run now
Simulador de Onda numa Corda (HTML5) HTML Talas na žici (HTML5) Download Run now
Simulador de Onda numa Corda Flash TALAS NA ŽICI Download Run now