Transformação Isotérmica (Lei de Boyle)


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Transformação Isotérmica (Lei de Boyle)
აღწერილობა Plano de aula e roteiro de atividade sobre transformação isotérmica com uso de simulação.
თემა ფიზიკა
დონე უმაღლესი სკოლა
ტიპი Guided Activity, დემონსტრაცია, ლაბორატორია
ხანგრძლივობა 90 წუთი
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Portuguese (Brazil)
საკვანძო სიტყვები gases ideiais, transformação isotérmica
სიმულაციები აირის თვისებები (HTML5)


ავტორები Fábio Bartolomeu Santana
სკოლა / ორგანიზაცია Instituto Federal do Paraná
წარდგენილია 1/29/20
განახლებულია 2/24/20