Uma proposta de interdisciplinaridade


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Uma proposta de interdisciplinaridade
აღწერილობა A utilização de balanceamento de equações químicas para um estudo de resoluções de sistemas lineres
თემა მათემატიკა, ქიმია
დონე საშუალო სკოლა, უმაღლესი სკოლა
ტიპი Guided Activity
ხანგრძლივობა 120 წუთი
შეიცავს პასუხებს დიახ
ენა Portuguese (Brazil)
საკვანძო სიტყვები Balanceamento de equações; Sistemas Lineares;
სიმულაციები სტექიომეტრია (HTML5)


ავტორები Ana Carla Pimentel Paiva ; Francisco Régis Vieira Alves
სკოლა / ორგანიზაცია Ana Carla Pimentel Paiva
წარდგენილია 8/30/18
განახლებულია 8/30/18