Transformações gasosas


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Transformações gasosas
აღწერილობა Atividade desenvolvida em sala de aula envolvendo a equação geral dos gases
თემა ფიზიკა
დონე უმაღლესი სკოლა
ტიპი Guided Activity, დემონსტრაცია
ხანგრძლივობა 30 წუთი
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Portuguese (Brazil)
საკვანძო სიტყვები gases, lei geral dos gases, transformações
სიმულაციები აირის თვისებები


ავტორები Ivandson Bandeira
სკოლა / ორგანიზაცია IFCE
წარდგენილია 10/24/17
განახლებულია 10/24/17