Função Afim


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Função Afim
აღწერილობა Fundamentos Teóricos: Função Afim Objetivos: • Esboçar gráficos de uma função afim. • Compreender como o valor dos coeficientes altera o gráfico da função afim.
თემა მათემატიკა
დონე ბაკალავრიატი - დაწყებითი, უმაღლესი სკოლა
ტიპი Guided Activity
ხანგრძლივობა 90 წუთი
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Portuguese (Brazil)
საკვანძო სიტყვები Gráficos, Matemática., função afim, taxa de crescimento, termo independente
სიმულაციები კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი


ავტორები Ederson Marcelino Silva
საკონტაქტო Email მისამართი ederson.silva@ifpr.edu.br
სკოლა / ორგანიზაცია Instituto Federal do Paraná, Campus União da Vitória
წარდგენილია 3/21/16
განახლებულია 3/21/16