Projectile Motion (HTML5)


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Projectile Motion (HTML5)
شرح it about free fall Projectile Motion (HTML5)
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1، پیش دانشگاهی 2
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل آری
زبان انگلیسی
کلید واژه Projectile Motion (HTML5)
شبیه سازی ها حرکت پرتابه (HTML5)


نویسنده adham khaled
مدرسه / سازمان organization- universite of sharja
ارسال شده 4/24/21
بروزرسانی شده 4/24/21