Addition of two vectors


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Addition of two vectors
شرح Addition of two vectors in analytical and geometrical ways using helpful tools.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Adding two vectors، Addition of vectors
شبیه سازی ها جمع برداری (HTML5)، جمع بردار


نویسنده Sara Alruwaili
مدرسه / سازمان University of Sharjah
ارسال شده 10/1/20
بروزرسانی شده 10/1/20