Gravity Force Lab - HTML Version


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Gravity Force Lab - HTML Version
شرح This is intended for Physical Science students. Aligned with South Carolina PS 5.10 Standard.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه، نمایش، پرسش های مفهومی
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Factors affecting gravity، force and gravity
شبیه سازی ها آرمایشگاه نیروی گرانش


نویسنده Linda Fox
مدرسه / سازمان PTRA
ارسال شده 9/15/13
بروزرسانی شده 9/15/13