Introduction to the Covalent Bond


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Introduction to the Covalent Bond
شرح Introduction to the covalent bond, bond strength, bond dissociation energy, and bond length.
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه bond dissociation energy، bond strength، covalent bond
شبیه سازی ها برهم کنش های اتمی


نویسنده Roberto Marrero
مدرسه / سازمان Brentwood High School, Williamson Co, TN
ارسال شده 6/30/11
بروزرسانی شده 6/30/11