Latviešu (Latvian)

Acid-Base Solutions (HTML5) HTML Skābju-bāzu šķīdumi (HTML5) Download Run now
Area Builder (HTML5) HTML Figūru laukumi (HTML5) Download Run now
Area Model Algebra (HTML5) HTML Laukuma modeļa algebra (HTML5) Download Run now
Area Model Decimals (HTML5) HTML Laukuma modeļa decimāldaļskaitļi (HTML5) Download Run now
Area Model Introduction (HTML5) HTML Lauka modeļa ievads (HTML5) Download Run now
Area Model Multiplication (HTML5) HTML Lauka modeļa reizinājums (HTML5) Download Run now
Arithmetic (HTML5) HTML Aritmētika (HTML5) Download Run now
Arithmetic Flash Aritmētika Download Run now
Atomic Interactions (HTML5) HTML Atomu mijiedarbība (HTML5) Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML Sviras līdzsvarošana (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java Sviras līdzsvarošana Download Run now
Balancing Chemical Equations (HTML5) HTML Ķīmisko reakciju vienādojumi (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equations Java Ķīmisko reakciju vienādošana Download Run now
Balloons and Static Electricity Java Baloni un statiskā elektrība Download Run now
Balloons & Buoyancy Java Baloni un atsišanās Download Run now
Balloons and Static Electricity (HTML5) HTML Baloni un statiskā elektrība (HTML5) Download Run now
Battery-Resistor Circuit Java Baterijas-rezistatora ķēde Download Run now
Battery Voltage Java Baterijas spriegums Download Run now
Beer's Law Lab (HTML5) HTML Bēra likums (HTML5) Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Gaismas laušana (HTML5) Download Run now
Blackbody Spectrum (HTML5) HTML Absolūti melna ķermeņa starojums (HTML5) Download Run now
Build a Fraction (HTML5) HTML Daļskaitļu veidošana (HTML5) Download Run now
Build an Atom (HTML5) HTML Atoma veidošana (HTML5) Download Run now
Build an Atom Java Atoma veidošana Download Run now
Calculus Grapher Flash Funkciju atvasinājumu, integrāļu grafiki Download Run now
Capacitor Lab Java Kondesatora laboratorija Download Run now
Capacitor Lab: Basics (HTML5) HTML Kondensatora laboratorija: Pamati (HTML5) Download Run now
Charges and Fields (HTML5) HTML Lādiņi un lauki (HTML5) Download Run now
Charges and Fields Flash Lādiņi un lauki Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC) Java Ķēdes veidošanas komplekts (maiņstrāva un līdzstrāva) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Ķēdes veidošanas komplekts (maiņstrāva un līdzstrāva), virtuālā laboratorija Download Run now
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) HTML Elektriskās ķēdes veidošana (DC) (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only) Java Ķēdes veidošanas komplekts (tikai līdzstrāva) Download Run now
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) HTML Elektriskās ķēdes veidošana (DC) - virtuālā laboratorija (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Ķēdes veidošanas komplekts (tikai līdzstrāva), virtuālā laboratorija Download Run now
Color Vision (HTML5) HTML Krāsu redze (HTML5) Download Run now
Color Vision Java Krāsu redze Download Run now
Concentration (HTML5) HTML Koncentrācija (HTML5) Download Run now
Coulomb's Law (HTML5) HTML Kulona likums (HTML5) Download Run now
Electric Field Hockey Java Elektriskā lauka hokejs Download Run now
Energy Forms and Changes (HTML5) HTML Enerģijas formas un izmaiņas (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics (HTML5) HTML Enerģijas skeitparks: Pamati (HTML5) Download Run now
Equality Explorer (HTML5) HTML Vienādību pētīšana (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Basics (HTML5) HTML Vienādību pētīšana: Pamati (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Two Variables (HTML5) HTML Vienādību pētīšana: Divi mainīgie (HTML5) Download Run now
Equation Grapher Flash Vienādojumu zīmētājs Download Run now
Expression Exchange (HTML5) HTML Izteiksmes (HTML5) Download Run now
Faraday's Electromagnetic Lab Java Faradeja elektromagnētiskā laboratorija Download Run now
Faraday's Law (HTML5) HTML Faradeja likums (HTML5) Download Run now
Faraday's Law Flash Faradeja likums Download Run now
Forces and Motion: Basics (HTML5) HTML Spēki un kustība: Pamati (HTML5) Download Run now
Fraction Matcher (HTML5) HTML Daļu pāri (HTML5) Download Run now
Fractions: Equality (HTML5) HTML Daļskaitļi: Vienādības (HTML5) Download Run now
Fractions: Intro (HTML5) HTML Daļskaitļi: Ievads (HTML5) Download Run now
Fractions: Mixed Numbers (HTML5) HTML Daļskaitļi: Jauktie skaitļi (HTML5) Download Run now
Friction (HTML5) HTML Berze (HTML5) Download Run now
Friction Flash Berze Download Run now
Function Builder (HTML5) HTML Funkciju veidošana (HTML5) Download Run now
Function Builder: Basics (HTML5) HTML Funkciju veidošana: Pamati (HTML5) Download Run now
Gas Properties Java Gāzu parametri Download Run now
Generator Java Ģenerators Download Run now
Geometric Optics Flash Ģeometriskā optika Download Run now
Graphing Lines (HTML5) HTML Taišņu zīmēšana (HTML5) Download Run now
Graphing Quadratics (HTML5) HTML Kvadrātvienādojumu zīmēšana (HTML5) Download Run now
Graphing Slope-Intercept (HTML5) HTML Taisnes vienādojuma attēlošana (HTML5) Download Run now
Gravity And Orbits (HTML5) HTML Gravitācija un orbītas (HTML5) Download Run now
Gravity and Orbits Java Gravitāte un orbītas Download Run now
Gravity Force Lab (HTML5) HTML Gravitātes spēks (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab Java Gravitātes spēka laboratorija Download Run now
Hooke's Law (HTML5) HTML Huka likums (HTML5) Download Run now
Isotopes and Atomic Mass (HTML5) HTML Izotopi un atommasa (HTML5) Download Run now
Isotopes and Atomic Mass Java Izotopi un atommasa Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML Džons Travoltāžs (HTML5) Download Run now
Least-Squares Regression (HTML5) HTML Vismazāko kvadrātu metode (HTML5) Download Run now
Magnet and Compass Java Magnēts un kompass Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Magnēti un elektromagnēti Download Run now
Make a Ten (HTML5) HTML Izveido desmitus (HTML5) Download Run now
Masses & Springs Flash Atsvari un atsperes Download Run now
Maze Game Java Labirinta spēle Download Run now
Microwaves Java Mikroviļņi Download Run now
Molarity (HTML5) HTML Koncentrācija (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity (HTML5) HTML Molekulu polaritāte (HTML5) Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML Molekulas un gaisma (HTML5) Download Run now
Molecules and Light Java Molekulas un gaisma Download Run now
Molecule Shapes (HTML5) HTML Molekulu struktūras (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes: Basics (HTML5) HTML Molekulu struktūras: Pamati (HTML5) Download Run now
Motion in 2D Java Kustība plaknē (2D) Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neirons (HTML5) Download Run now
Ohm's Law (HTML5) HTML Oma likums (HTML5) Download Run now
Ohm's Law Flash Oma likums Download Run now
Pendulum Lab (HTML5) HTML Svārsta laboratorija (HTML5) Download Run now
Pendulum Lab Flash Svārsta laboratorija Download Run now
pH Scale (HTML5) HTML pH skala (HTML5) Download Run now
pH Scale Java pH skala Download Run now
pH Scale: Basics (HTML5) HTML pH skala: Pamati (HTML5) Download Run now
Plinko Probability (HTML5) HTML Plinko varbūtība (HTML5) Download Run now
Plinko Probability Flash Plinko varbūtība Download Run now
Projectile Motion (HTML5) HTML Kustības projekcija (HTML5) Download Run now
Projectile Motion Flash Projektīvā kustība Download Run now
Proportion Playground (HTML5) HTML Darbības ar proporcijām (HTML5) Download Run now
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) HTML Reaģenti, produkti un atlikumi (HTML5) Download Run now
Resistance in a Wire (HTML5) HTML Pretestība vadā (HTML5) Download Run now
Resistance in a Wire Flash Vada elektriskā pretestība Download Run now
Reversible Reactions Java Atgriezeniskās reakcijas Download Run now
Rutherford Scattering (HTML5) HTML Rezerforda izkliede (HTML5) Download Run now
Signal Circuit Java Signāla ķēde Download Run now
Sound Java Skaņa Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML Vielas agregātstāvokļi (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics (HTML5) HTML Vielas agregātstāvokļi: Pamati (HTML5) Download Run now
Trig Tour (HTML5) HTML Ieskats trigonometrijā (HTML5) Download Run now
Under Pressure (HTML5) HTML Zem spiediena (HTML5) Download Run now
Unit Rates (HTML5) HTML Mērvienību attiecības (HTML5) Download Run now
Vector Addition Flash Vektoru saskaitīšana Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML Viļņu interference (HTML5) Download Run now
Wave on a String (HTML5) HTML Viļņa izplatīšanās auklā (HTML5) Download Run now

Simulations not yet translated into Latvian

The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.