Εργαστήριο Πυκνότητας


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Εργαστήριο Πυκνότητας
描述 Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
科目 物理学
等级 K-5
类型 实验室
是否包含答案
语言 希腊语
关键词 Όγκος, Μάζα, Πυκνότητα
仿真程序 密度


作者 Ιωάννης Λεύκος
联系邮件 lefkos@eled.auth.gr
学校/组织 School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
提交日期 12-10-9
更新日期 12-10-9