فیزیک

Screenshot of the simulation (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار
(AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار
Screenshot of the simulation (AC+DC) کیت ساخت مدار
(AC+DC) کیت ساخت مدار
Screenshot of the simulation آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم
آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC
Circuit Construction Kit: DC
Screenshot of the simulation آرمایشگاه نیروی گرانش
آرمایشگاه نیروی گرانش
Screenshot of the simulation آزمایش اشترن - گرلاخ
آزمایش اشترن - گرلاخ
Screenshot of the simulation آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون
آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون
Screenshot of the simulation آزمایشگاه آونگ
آزمایشگاه آونگ
Screenshot of the simulation آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی
آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی
Screenshot of the simulation آزمایشگاه برخورد
آزمایشگاه برخورد
Screenshot of the simulation آزمایشگاه خازن
آزمایشگاه خازن
Screenshot of the simulation آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی
آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی
Screenshot of the simulation آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه
آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه
Screenshot of the simulation آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی
آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی
Screenshot of the simulation آهنربا و قطب نما
آهنربا و قطب نما
Screenshot of the simulation اتم بسازید
اتم بسازید
Screenshot of the simulation اثر فوتوالکتریک
اثر فوتوالکتریک
Screenshot of the simulation اثر گلخانه ای
اثر گلخانه ای
Screenshot of the simulation اصطکاک
اصطکاک
Screenshot of the simulation انرژی پارک اسکیت
انرژی پارک اسکیت
Screenshot of the simulation انرژی پارک اسکیت: مقدماتی
انرژی پارک اسکیت: مقدماتی
Screenshot of the simulation اپتیکال کنترل کوانتومی
اپتیکال کنترل کوانتومی
Screenshot of the simulation بادکنک ها و شناوری
بادکنک ها و شناوری
Screenshot of the simulation بادکنک و الکتریسته ی ساکن
بادکنک و الکتریسته ی ساکن
Screenshot of the simulation بار در حال تابش
بار در حال تابش
Screenshot of the simulation بارها و میدان ها
بارها و میدان ها
Screenshot of the simulation بازى زمان  پرتوزا
بازى زمان پرتوزا
Screenshot of the simulation بازي گيج كننده
بازي گيج كننده
Screenshot of the simulation برهم کنش های اتمی
برهم کنش های اتمی
Screenshot of the simulation تحت فشار
تحت فشار
new-ribbon Screenshot of the simulation تداخل امواج
تداخل امواج
Screenshot of the simulation تداخل موج کوانتومی
تداخل موج کوانتومی
Screenshot of the simulation تشديد
تشديد
Screenshot of the simulation تولید موج ها
تولید موج ها
Screenshot of the simulation تونل زنی کوانتومی و بسته های موج
تونل زنی کوانتومی و بسته های موج
Screenshot of the simulation جمع بردار
جمع بردار
Screenshot of the simulation حالت های ماده
حالت های ماده
Screenshot of the simulation حالت های ماده: مقدماتی
حالت های ماده: مقدماتی
Screenshot of the simulation حالت های مقید کوانتومی
حالت های مقید کوانتومی
Screenshot of the simulation حركت كفش دوزك
حركت كفش دوزك
Screenshot of the simulation حرکت در دو بعد
حرکت در دو بعد
Screenshot of the simulation حرکت پرتابه
حرکت پرتابه
Screenshot of the simulation حرکت پرتابه
حرکت پرتابه
Screenshot of the simulation حساب ديفرانسيل و انتگرال
حساب ديفرانسيل و انتگرال
Screenshot of the simulation دوران کفشدوزک
دوران کفشدوزک
Screenshot of the simulation دید رنگی
دید رنگی
Screenshot of the simulation رسانايي
رسانايي
Screenshot of the simulation ساختار نواری
ساختار نواری
Screenshot of the simulation سطح شیبدار
سطح شیبدار
Screenshot of the simulation سطح شیبدار: نیروها و حرکت
سطح شیبدار: نیروها و حرکت
Screenshot of the simulation شبیه سازی ساده ای از ام آر آی
شبیه سازی ساده ای از ام آر آی
Screenshot of the simulation شكافت هسته اى
شكافت هسته اى
Screenshot of the simulation شناوری
شناوری
Screenshot of the simulation شکست نور
شکست نور
new-ribbon Screenshot of the simulation شکل ها و تبدیل های انرژی
شکل ها و تبدیل های انرژی
Screenshot of the simulation صوت
صوت
Screenshot of the simulation طیف جسم سیاه
طیف جسم سیاه
Screenshot of the simulation فرود روی ماه
فرود روی ماه
Screenshot of the simulation فشار مايع و شاره
فشار مايع و شاره
Screenshot of the simulation قانون اهم
قانون اهم
Screenshot of the simulation قانون فارادی
قانون فارادی
Screenshot of the simulation قانون هوک
قانون هوک
Screenshot of the simulation قانون گشتاورها
قانون گشتاورها
Screenshot of the simulation لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى
لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى
Screenshot of the simulation لیزر
لیزر
Screenshot of the simulation مدار باتری - مقاومت
مدار باتری - مقاومت
Screenshot of the simulation مدار جریان
مدار جریان
Screenshot of the simulation مد طبيعي
مد طبيعي
Screenshot of the simulation مدل های اتم هیدروژن
مدل های اتم هیدروژن
Screenshot of the simulation مرد متحرک
مرد متحرک
Screenshot of the simulation مقاومت یک سیم
مقاومت یک سیم
Screenshot of the simulation موتورهای مولکولی
موتورهای مولکولی
Screenshot of the simulation موج در ریسمان
موج در ریسمان
Screenshot of the simulation موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی
موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی
Screenshot of the simulation مولد برق
مولد برق
Screenshot of the simulation مولکول ها و نور
مولکول ها و نور
Screenshot of the simulation موچین نوری و نرم افزار
موچین نوری و نرم افزار
Screenshot of the simulation میدان الکتریکی
میدان الکتریکی
Screenshot of the simulation میکروموج
میکروموج
Screenshot of the simulation  نور هندسی
نور هندسی
Screenshot of the simulation نوسان جرم و فنر
نوسان جرم و فنر
Screenshot of the simulation نيم رسانا ها
نيم رسانا ها
Screenshot of the simulation نیرو در یک بعد
نیرو در یک بعد
Screenshot of the simulation نیروها و حرکت
نیروها و حرکت
Screenshot of the simulation هاكي روى چمن الكتريكي
هاكي روى چمن الكتريكي
Screenshot of the simulation واتاژ باتری
واتاژ باتری
Screenshot of the simulation واكنش ها و سرعت ها
واكنش ها و سرعت ها
Screenshot of the simulation واپاشی آلفا
واپاشی آلفا
Screenshot of the simulation واپاشی بتا
واپاشی بتا
Screenshot of the simulation واکنش های برگشت پذیر
واکنش های برگشت پذیر
Screenshot of the simulation ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن
ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن
Screenshot of the simulation ویژگی های گاز
ویژگی های گاز
Screenshot of the simulation پراکندگی رادرفورد
پراکندگی رادرفورد
Screenshot of the simulation پيوند کوالانسی و چاه دو تايي
پيوند کوالانسی و چاه دو تايي
Screenshot of the simulation چگالی
چگالی
Screenshot of the simulation کشش دی ان ای
کشش دی ان ای
Screenshot of the simulation گرانش و مدار
گرانش و مدار
Screenshot of the simulation گشتاور
گشتاور
new-ribbon Screenshot of the simulation Blackbody Spectrum
Blackbody Spectrum
new-ribbon Screenshot of the simulation Gas Properties
Gas Properties
new-ribbon Screenshot of the simulation Coulomb's Law
Coulomb's Law
new-ribbon Screenshot of the simulation Diffusion
Diffusion
new-ribbon Screenshot of the simulation Gases Intro
Gases Intro
new-ribbon Screenshot of the simulation Masses and Springs: Basics
Masses and Springs: Basics
Screenshot of the simulation Plinko Probability
Plinko Probability