شیمی

Screenshot of the simulation pH مقیاس
pH مقیاس
Screenshot of the simulation آزمایش اشترن - گرلاخ
آزمایش اشترن - گرلاخ
Screenshot of the simulation آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون
آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون
Screenshot of the simulation اتم بسازید
اتم بسازید
Screenshot of the simulation اثر فوتوالکتریک
اثر فوتوالکتریک
Screenshot of the simulation اثر گلخانه ای
اثر گلخانه ای
Screenshot of the simulation ایزوتوپ ها و جرم اتمی
ایزوتوپ ها و جرم اتمی
Screenshot of the simulation بادکنک ها و شناوری
بادکنک ها و شناوری
Screenshot of the simulation بادکنک و الکتریسته ی ساکن
بادکنک و الکتریسته ی ساکن
Screenshot of the simulation بازى زمان  پرتوزا
بازى زمان پرتوزا
Screenshot of the simulation برهم کنش های اتمی
برهم کنش های اتمی
Screenshot of the simulation تداخل موج کوانتومی
تداخل موج کوانتومی
Screenshot of the simulation تولید موج ها
تولید موج ها
Screenshot of the simulation حالت های ماده
حالت های ماده
Screenshot of the simulation حالت های ماده: مقدماتی
حالت های ماده: مقدماتی
Screenshot of the simulation حالت های مقید کوانتومی
حالت های مقید کوانتومی
Screenshot of the simulation حل شدن شکر و نمک
حل شدن شکر و نمک
Screenshot of the simulation رسانايي
رسانايي
Screenshot of the simulation شبیه سازی ساده ای از ام آر آی
شبیه سازی ساده ای از ام آر آی
Screenshot of the simulation شكافت هسته اى
شكافت هسته اى
new-ribbon Screenshot of the simulation شکل ها و تبدیل های انرژی
شکل ها و تبدیل های انرژی
Screenshot of the simulation شکل های مولکول
شکل های مولکول
Screenshot of the simulation شکل های مولکول: مقدماتی
شکل های مولکول: مقدماتی
Screenshot of the simulation طیف جسم سیاه
طیف جسم سیاه
Screenshot of the simulation غلظت
غلظت
Screenshot of the simulation آزمایش قانون بیر
آزمایش قانون بیر
Screenshot of the simulation قطبيت مولكول
قطبيت مولكول
Screenshot of the simulation لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى
لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى
Screenshot of the simulation لیزر
لیزر
Screenshot of the simulation محلول اسيد و باز
محلول اسيد و باز
Screenshot of the simulation مدل های اتم هیدروژن
مدل های اتم هیدروژن
Screenshot of the simulation موازنه ی معادله های شیمیایی
موازنه ی معادله های شیمیایی
Screenshot of the simulation موج در ریسمان
موج در ریسمان
Screenshot of the simulation موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی
موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی
Screenshot of the simulation مولاریته
مولاریته
Screenshot of the simulation مولکول ها و نور
مولکول ها و نور
Screenshot of the simulation میکروموج
میکروموج
Screenshot of the simulation نمک ها وانحلال پذيرى
نمک ها وانحلال پذيرى
Screenshot of the simulation نيم رسانا ها
نيم رسانا ها
Screenshot of the simulation واكنش ها و سرعت ها
واكنش ها و سرعت ها
Screenshot of the simulation واپاشی آلفا
واپاشی آلفا
Screenshot of the simulation واپاشی بتا
واپاشی بتا
Screenshot of the simulation واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها
واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها
Screenshot of the simulation واکنش های برگشت پذیر
واکنش های برگشت پذیر
Screenshot of the simulation ویژگی های گاز
ویژگی های گاز
Screenshot of the simulation پراکندگی رادرفورد
پراکندگی رادرفورد
Screenshot of the simulation پيوند کوالانسی و چاه دو تايي
پيوند کوالانسی و چاه دو تايي
Screenshot of the simulation چگالی
چگالی
Screenshot of the simulation یک مولکول بسازید
یک مولکول بسازید
Screenshot of the simulation Molecule Shapes: Basics
Molecule Shapes: Basics
new-ribbon Screenshot of the simulation Blackbody Spectrum
Blackbody Spectrum
new-ribbon Screenshot of the simulation Gas Properties
Gas Properties
Screenshot of the simulation Coulomb's Law
Coulomb's Law
new-ribbon Screenshot of the simulation Diffusion
Diffusion
new-ribbon Screenshot of the simulation Gases Intro
Gases Intro
Screenshot of the simulation pH Scale: Basics
pH Scale: Basics