Vector addition exercises


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Vector addition exercises
شرح this is file has questions that helps you practice and understand the theory of vector addition
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 120
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه addition، vector
شبیه سازی ها جمع برداری (HTML5)


نویسنده Kholoud Shikhli
مدرسه / سازمان University Of Sharjah
ارسال شده 4/1/21
بروزرسانی شده 4/1/21