2-Point Source Interference Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان 2-Point Source Interference Lab
شرح Use the simulation to test the 2-Point source interference equations.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع Remote Learning، آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Waves، double slit
شبیه سازی ها تداخل امواج (HTML5)


نویسنده V Brdarevic
مدرسه / سازمان Saltfleet DHS
ارسال شده 2/10/21
بروزرسانی شده 2/10/21