conservation of mechanical energy


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان conservation of mechanical energy
شرح this worksheet was made for conservation of mechanical energy using energy skateboard simulation
موضوع فیزیک
سطح فارغ التحصیل
نوع Remote Learning، آزمایشگاه
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه conservation of energy، mechanical energy
شبیه سازی ها انرژی در پیست اسکیت: مقدماتی (HTML5)


نویسنده sara eid
مدرسه / سازمان sara eid
ارسال شده 11/28/20
بروزرسانی شده 11/28/20